English

Mal İhracı Ve Yolcu Beraberi Eşya İhracında E-Fatura Uygulaması Başlangıç Tarihi 1.7.2017 Tarihi Olarak Değiştirilmiştir.

Sirküler No: 1978

15 Aralık 2016 tarih ve 29919 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 475 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 454 Sıra No.lu Genel Tebliğin “3 İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” başlıklı bölümü  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.

 Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde 1/1/2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1/7/2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebileceklerdir.

Söz konusu faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.” 

Buna göre; mal ihracı ve yolcu beraberi eşya işlemlerinde e-fatura uygulaması başlangıcı 1 Ocak 2017 olarak belirlenmişken, 1 Temmuz 2017 olarak değiştirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.