English

Damga Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Sirküler No:1991

Damga Vergisi Kanunu ile ilgili 2017 yılında uygulanacak tutarlara ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmıştır.
1- Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler                                  Binde 9,48 

2- Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)   Binde 1,89

3- Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)     

           (Binde 9,48)

4-Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri            (Binde 9,48)
5-Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları            ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler           (Binde 9,48)
6- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:  
a) Taksitle satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri (Binde 9,48)
ç) Paket tur sözleşmeleri (Binde 9,48)
d) Abonelik sözleşmeleri (Binde 9,48)
e) Mesafeli satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
7- Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler (Binde 9,48)
8- Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:  
a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri (Binde 9,48)
9- Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:  
a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler        (Binde 9,48)
b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler       (Binde 9,48)

10- Bilançolar                                                                                                      39,70 TL 

11- Gelir tabloları                                                                                                19,10 TL

12- İşletme hesabı özetleri                                                                                19,10 TL

13- Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve
benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan
paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar                              Binde 7,59

14- İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu

tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlar                                      Binde 5,69

15-Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                                                   51,40 TL           

16-Kurumlar vergisi beyannameleri                                                                    68,60     TL                                                                                                                             

17-Katma değer vergisi beyannameleri                                                              33,90 TL

                                                                                                                             

18-Muhtasar beyannameler                                                                                  33,90 TL

                                                                                                                             

19-Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi  beyannameleri hariç)              33,90  TL

                                                                                                                             

20-Gümrük idarelerine verilen beyannameler                                                    68,60  TL

                                                                                                                             

21-Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler                                   25,30  TL

                                                                                                                             

22-Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri                    25,30  TL 

Damga Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan üst sınır yeniden değerleme oranında artırılarak 1.865.946,80 TL’ye çıkartılmıştır.

Buna göre 2017 yılında düzenlenecek kağıtlardan her biri için hesaplanacak damga vergisinin tutarı 1.865.946,80 TL’yi aşmayacaktır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.