English

2016 Yılı Aralık Ayı İle 2017 Yılı Ocak Ve Şubat Aylarına Ait Prim Ödeme Sürelerinde Erteleme.

Sirküler No: 2020

27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun “TÜRKİYE  CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” ’un 28.inci maddesiyle        5510 sayılı Kanuna “GEÇİCİ MADDE 72-“ madde eklenmiştir.

 GEÇİCİ MADDE 72-  madde kapsamında;

5510/4-(a) (ücretle çalışanlar) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden,

2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında (asgari ücret desteğinden yararlanan özel sektör işverenleri) Hazine katkısına müstahak olanlar Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak,

1-) 2016 yılı Aralık ayına ait sigorta prim tutarlarını 2017 yılı Ekim,

2-) 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta prim tutarlarını 2017 yılı Kasım,

3-) 2017 yılı Şubat ayına ait sigorta prim tutarlarını 2017 yılı Aralık,

ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılacaktır.

2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmayacaktır.

2016/ARALIK AYINA AİT ERTELENEN SİGORTA PRİM TUTARLARI SON ÖDEME TARİHİ 31.10.2017 TARİHİ OLDUĞUNDAN ERTELENEN BU TUTARLARININ 2016 YILI KAYITLARINDA GİDER OLARAK DİKKATE ALINABİLECEĞİ GÖRÜŞÜNDEYİZ.  (31.10.2017 TARİHİNDE ÖDENMEK ŞARTIYLA)  AYNI HUSUSLAR 2017/OCAK VE ŞUBAT DÖNEMLERİ ERTELENEN SİGORTA PRİM TUTARLARI İÇİNDE GEÇERLİDİR. 

Uygulanma ile ilgili usul ve esaslar Kurumca belirlenecektir. Belirlenecek usul ve esaslar yayımlandığında en kısa sürede sirkülerimizle duyurulacaktır.  

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.