English

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Mart Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gereken İşler

Sirküler No: 2029

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim ve limited şirketlerde mart ayına kadar yapılması gerekenler;

– YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Yıllık faaliyet raporunun, ilgili olduğu hesap döneminin (01 Ocak-31 Aralık) bitimini izleyen iki ay içinde, yani en geç 28.02.2017 tarihine kadar hazırlanması gerekir. Şirketin yönetim organı (başkanı ve üyelerinin tamamı) tarafından imzalanır ve genel kurulun onayına sunulur.

Faaliyet raporunun bu sürede hazırlanmaması ya da zorunlu bilgileri içermemesi halinde Kanunda öngörülen doğrudan bir yaptırım bulunmamaktadır. Ancak, faaliyet raporunun TTK’nun 562. maddesi 4. fıkrasında sayılı belgelerden olduğu düşünüldüğünde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanları tarafından yapılan denetimde istenmesi halinde; “tutulmakla ve muhafaza edilmekle yükümlü olunan kayıt ve belgelerin denetime yetkili olanlarca istenmesi halinde bunları vermeyenler veya eksik verenler üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar.”

Ayrıca, bağımsız denetime tabi şirketlerde yıllık faaliyet raporunun denetimden geçen finansal tablolara göre düzenlenmesi gerekir. Aksi halde, TTK’nun 397/2. maddesine göre; Denetime tabi olduğu halde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş sayılır.

– GENEL KURUL YAPILMASI

Genel kurulların faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde, yani en geç 31.03.2017 tarihine kadar yapılması gerekir.

Genel kurulların bu süre içinde yapılmaması halinde Kanunda cezai bir yaptırım öngörülmediğinden uygulamada bu tarihten sonra da genel kurul yapılabilmektedir. 

– BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ

Genel kurullar faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması gerektiğinden denetçinin de bu sürede yani en geç 31.03.2017 tarihine kadar yapılacak olan genel kurulda seçilerek, tescil ve ilan edilmesi gerekir.

TTK’nun 399/1. maddesine göre denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.

– Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası

– Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası

– Çalışan sayısı 200 ve üstü

şeklindeki 3 kriterden ikisinin sınırlarının iki yıl üst üste (2015-2016) aşılması halinde şirket, bağımsız denetime tabi olacaktır. 2017 yılında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin kriterler düşürülerek önümüzdeki günlerde yayınlanacak olup ayrıca sirküler halinde bildirilecektir.

Bağımsız denetçi seçilmemesinin yaptırımı TTK’nun 397/2. Maddesine göre; “Denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir.”

Bu şekilde düzenlenmemiş sayılan finansal tablolar ile faaliyet raporunun genel kurulda müzakere edilmesi ve onaylanması da geçersiz olacaktır.

– İNTERNET SİTESİNİN AÇILMASI VE GEREKLİ BİLGİ/BELGELERİN YAYIMLANMASI

Bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerinin kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde, yani en geç 31.03.2017 tarihine kadar, internet sitelerini açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.

Aksi halde; TTK’nun 562. maddesinin 12. bendine göre;  “1524’ üncü maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır.” 

– ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA TABİ ŞİRKETLERDE BAĞLILIK RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Bağlı şirketlerin yönetim kurulunca, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, en geç 31.03.2017 tarihine kadar şirketin hakim ve diğer bağlı şirketlerle ilişkileri hakkındaki raporun düzenlenmesi gerekir.

Bu düzenlemeye aykırı hareket edenler aleyhine iki yüz günden az olmamak üzere adli  para cezası öngörülmüştür.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.