English

Sigorta Primlerinin Ertelenmesi İle İlgili Kurum Genelgesini Yayımladı

Sirküler No: 2030

6770 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 72.inci madde ile 5510/4-(a) (Ücretle çalışanlar) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran ve 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68.inci ile 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71.inci maddeden yararlanan özel sektör işverenlerinin bu Kanun kapsamında borçlarının ertelenmesi ile ilgili Kurum tarafından 2017-7 nolu Genelge yayımlandı. 

Genelgeye göre;

Ertelenecek borç türü kapsamına sadece 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin sigorta prim borçları girdiğinden,  işsizlik sigortası primleri ve damga vergisi gibi diğer alacaklar erteleme kapsamına girmemektedir. 

Ertelemeye esas prim tutarı, asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL (60 TL günlük SPEK tutarı x % 34,5) ile çarpımı sonucu bulunacaktır. Erteleme kapsamına giren aylarda ödenecek olan sigorta pirimi tutarının desteğe esas gün sayısının günlük 20,70 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olması halinde ödenecek sigorta prim borcu kadar erteleme yapılacaktır.

Erteleme kapsamına giren 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarında tescil edilecek olan işyerlerinin erteleme kapsamı dışında kalan prim borçları ile işsizlik sigorta primi ve damga vergisi borçlarının yasal süresinde Kuruma ödenmemesi halinde asgari ücret desteğinden yararlanılamayacak, ancak erteleme hükümlerinden yararlanılabilecektir.

Ertelenecek Sigorta Primlerinin Dönemleri ve Ödenmesi Gereken Son Tarihler

Uygulama kapsamına 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin sigorta primleri girdiğinden,

a-) 2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen sigorta priminin 2017 yılı Ekim ayı sonunda (31/10/2017 tarihine kadar),

b-) 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta primi tutarının 2017 yılı Kasım ayı sonunda (30/11/2017 tarihine kadar),

c-) 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primi tutarının ise 2017 yılı Aralık ayında (26.12.2017 tarihine kadar) ödenmesi gerekmektedir.

Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler ile alt işverenlerde 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin prim erteleme uygulamasından yararlanabilecekler.

Yukarıdaki hususlar Kurum e-bildirge sistemi tarafından otomotik olarak uygulanacaktır.  Uygulama ile ilgili hususları merak eden  işveren ve yetkililerinin söz konusu Genelgeyi gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.