English

İşletmelerde Meslek Eğitimi Gören Öğrenci Ücretlerindeki Devlet Katkısı Uygulaması Başladı

Sirküler No: 2044

6764 sayılı Kanun (MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN) 09.12.2016 tarih ve 29913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, Kanunun 48.inci maddesi ile 3308 sayılı Kanuna (Mesleki Eğitim Kanunu) GEÇİCİ MADDE 12 eklenmişti. Söz konusu maddedeki destek hususları ile ilgili açıklamalarımızı 16.01.2017 tarih ve 2013 nolu sirkümüz ile yapmıştık.

GEÇİCİ MADDE 12- kapsamında;

2016-2017 eğitim ve öğretim  yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan (381,23 TL)  az olamayacaktır.

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere stajyerlere ödenecek en az ücretin; 

1-) Yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, (254,15 TL) 

2-) Yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, (127,08 TL) 

devlet katkısı olarak İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 

İşletmeler, öğrenci ile yapılan sözleşmede belirtilen öğrenci adına gönderilecek Devlet katkısı tutarı ile işletme payına düşen tutarı, her ayın 10.uncu gününe kadar öğrencinin banka maaş hesabına ödemekle sorumludur.

İşletmelerce ödenen yukarıdaki devlet katkısı tutarları aynı ayın en geç 25.inci gününe kadar İş-Kur tarafından işletmelerin hesabına yatırılacaktır.

Uygulama ile ilgili usul ve esaslar ile örnek dilekçe ve taahhütname yazıları ilişiktedir.

3308 sayılı Kanun kapsamında işyerlerinde aday çırak, çırak ve stajyer çalıştıran işveren ve yetkililerinin söz konusu teşvik hükümlerinden yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

Ek: 1- Örnek dilekçe, taahhütname ve Kurumun usul ve esas belirleyen yazısı.

ÖRNEK DİLEKÇE PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.