English

Transfer Fiyatlandırması Raporlarının Hazırlanması Gerekir

Sirküler No: 2071

Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanununun 13’ üncü maddesinde, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bakanlar Kurulu’ nun 2007/12888 sayılı Kararı ile Transfer Fiyatlandırmasında belgelendirmeye ilişkin usul ve esaslara yer verilmiş, aynı Kararın 18’ inci maddesi ile de;

-Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’ na bağlı kurumlar vergisi mükelleflerine ilişkili kişilerle olan yurt içi ve yurt dışı işlemleri ile serbest bölgelerdeki ilişkili kişilerle olan işlemleri için,

-Diğer kurumlar vergisi mükelleflerine yurt dışı işlemleri ile serbest bölgelerdeki ilişkili kişilerle olan işlemleri için,

– Serbest bölgelerdeki mükelleflerin ise yurt içi ilişkili kişilerle yaptıkları işlemler için

Transfer fiyatlandırması raporu hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.

Raporun kurumlar vergisi beyannamesi verilinceye kadar hazırlanması gerekmektedir.

Raporun, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde verilen “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form” ile uyumlu olması gerektiği malumdur.

Transfer Fiyatlandırması Raporunun istendiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.