English

7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yeni SGK Borç Yapılandırılması

Sirküler No: 2085

7020 sayılı Kanun  “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, yapılandırma kapsamına giren SGK borçları ile ilgili hususlar aşağıda açıklanmıştır.

Yapılandırma kapsamına giren SGK borçları. 

2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup ilk taksit ödeme süresinin (31.08.2017) sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

a) 5510 sayılı Kanunun 4.üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Ücretle çalışanlar) ve (b) (Bağımsız çalışanlar) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

b) İsteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi,

c) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) (Bağımsız çalışanlar) bendinde çalışanların sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden Şubat 2016 ayı ve önceki aylara ilişkin olup, bu kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi asılları,

d) 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylarda bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri,

e) İdari para cezaları, gecikme cezaları ve gecikme zammı borçları,

f) Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları,

g) İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510, 506, 1479 ve 5434 sayılı Kanunların ilgili maddeleri uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı, malûllük, adi malûllük ve ölüm hâlleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları kanunun yayımlandığı tarihe kadar olan her türlü borçları,

kapsamaktadır.

Yapılandırma başvuru süresi, ilk taksit ödeme süresi ve taksit sayısı

1-) Yapılandırmadan yararlanmak isteyen işverenler 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye (SGK) başvuruda bulunmaları,

2-) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde belirlenen 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödemeleri gerekir.

Yapılandırma kapsamındaki borç hesabı

Borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

2017 yılı Mart ayı ve önceki aylarda işlenen fiillere ilişkin idari para cezası asıllarının %50’si ile  bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Taksitlendirme faizi ; Taksitle yapılacak ödemelerde borç tutarı,

Taksit Sayısı Faiz Oranı
 Altı eşit taksit için (1,045)
 Dokuz eşit taksit için (1,083)
 On iki eşit taksit için (1,105)
 On sekiz eşit taksit için (1,15 )

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.

Yapılandırmanın ihlali

1-) Yapılandırma kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlandırılacak,

2-) İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Bu Kanun hükümleri;

6111,   6552  ve  6736 sayılı Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden borçlar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden borçlar hakkında uygulanmayacaktır.

Uygulama ile ilgili Genelge yayımlandığında ayrıca gerekli açıklamalar yapılacaktır. SGK’na borcu olan işveren ve yetkililerinin yapılandırma hükümlerinden yararlanmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.