English

Motorlu Kara Taşıtı Ve Motorlu Kara Aracı Kiralamalarında Tahsilat Ve Ödemelerin Banka Kanalıyla Yapılması Gerekmektedir

Sirküler No: 2096

9 Haziran 2017 tarih ve 30091 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 480 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan değişiklik sonucu;

a-) “Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar hariç) kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerini 7.000,-TL hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

b-) Tebliğin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne eklenen (ğ) bendi ile; gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemeleri tevsik zorunluluğu kapsamı dışına çıkartılmıştır.

Yukarıdaki;

(a) fıkrasında yapılan düzenleme 1/7/2017 tarihinde,

(b) fıkrasında yapılan düzenleme ise 09.06.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.