English

SGK 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Borç Yapılandırılması İle İlgili Genelgesini Yayımlandı

Sirküler No: 2098

SGK’nun 7020 sayılı Kanun kapsamındaki yeni SGK borç yapılandırılması ile ilgili hususları 30.05.2017 tarih ve 2085 nolu sirkümüzle duyurmuştuk. Kurum borç yapılandırması ile ilgili 2017/21 nolu genelgesini de yayımladı.

Genelgede kapsamında; 

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN KURUM ALACAKLARI, TÜRÜ VE DÖNEMİ.

2017 yılı Mart ayı/dönemi ve önceki aylara ilişkin olup, Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar (31/8/2017) tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (Hizmet akdiyle çalışanlar), (b) (Bağımsız çalışanlar) ve (c) (Kamuda çalışanlar) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

2- Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (5510 sayılı Kanunun Geçici 16 ncı maddesi kapsamında gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil) ile topluluk sigortası primi,

3- Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) (Bağımsız çalışanlar) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi,

4- 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan ve Kanunun yayımı tarihinden (27/5/2017) önce tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

5- 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresinin sonuna kadar (31/8/2017) tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezaları ile 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca uygulanan ve 23/4/2015 tarihinden 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) meydana gelen iş kazası veya sağlık hizmet sunucuları tarafından konulan meslek hastalığı tanısına ilişkin olup 7020 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği hâlde yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezaları,

6- İlgili Kanunları gereğince Kurumca takip edilmekte olan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

7- Bu madde kapsamına giren ve Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,

8- 5510 sayılı Kanunun ek 5 (Tarım ve Orman işçileri) ve ek 6 ncı (Taksi, dolmuş vb. işlerde çalışanlar) maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

9- 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

10- İşverenler ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu alacaklarından 27/5/2017 tarihine kadar davası sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle ödenmemiş olanlar,

yeniden yapılandırılması mümkün olan Kurum alacaklarını oluşturmaktadır.

BAŞVURU SÜRESİ, YERİ, ŞEKLİ.

Borçluların, kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 30/6/2017 tarihi mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen; posta veya 30/6/2017 saat 23.59 a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kuruma borcu olan işveren ve yetkililerinin genelgeyi gözden geçirerek 30.06.2017 tarihine kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanmalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.