English

4447 Sayılı Kanunun Geçici 17.İnci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmada Yeni Uygulama.

Sirküler No:2108

4447 sayılı Kanunun geçici 17.inci maddesinde öngörülen işveren desteği 09.02.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup uygulama ile ilgili açıklamalarımızı 14.03.2017 tarih ve 2042 nolu sirkümüzde açıklamıştık. 01.06.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar yönünden 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 17.inci maddesinde yer alan işveren desteğine ilişkin uygulamanın usul ve esasları ile ilgili Kurum tarafından 2017-24 nolu Genelge yayımlanmıştır.  Genelgedeki hükümlere göre;

4447 sayılı Kanunun geçici 17.inci maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanılabilmesi için, 

Sigortalı yönünden;

  1. a) 1/6/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,
  1. b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
  1. c) İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemesi,

İşveren yönünden; 

  1. d) Özel sektör işverenine ya da 5510 sayılı Kanunun ek 9.uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işverene ait olması,
  2. e) Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
  1. f) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
  1. g) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
  1. h) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

ı) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Destekten yararlanmak amacıyla yapılacak olan başvurunun şekli ve sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince yapılacak işlemler. 

4447 sayılı Kanunun geçici 17.inci maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı işveren desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-Bildirge kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-Bildirge kanalıyla yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge sistemi üzerinde 4447/ Geçici 17. Madde İşveren Desteğimenüsü işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla yapılmalıdır.

Teşvik hükümlerinden yararlanmak isteyen işveren ve yetkililerinin söz konusu genelgeyi gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.