English

Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan Satışı

Sirküler No: 2116

Türk Ticaret Kanunu’nun 408. maddesinin ikinci fıkrasında anonim şirketlerde genel kurulun devredilemeyen görev ve yetkileri sayılmıştır. Bunlardan bir tanesi de (f) bendinde düzenlenen “önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı” dır.

Kanun koyucu, önemli miktarda varlığın satışını genel kurulun onayına bağlayarak şirketin kötü yönetimi ile faaliyetlerini yürütemez hale gelmesinin önüne geçmeyi amaçlamıştır. Ancak, düzenlemede önemli miktarın nasıl belirleneceğine dair bir kritere yer verilmediğinden uygulamada tereddütler yaşanmakta ve bu husus sıklıkla atlanılmaktadır. Ayrıca, kanunun emredici hükümlerinden olduğundan buna aykırı işlemler batıl olacaktır.

Bu kavramları tek tek ele almak gerekirse;

“önemli miktar”, şirketin işlem hacmini küçülten, faaliyetlerini önemli ölçüde sınırlayan miktardaki malvarlığın satılması şeklinde nitelendirilmektedir. Dolayısıyla, önemli miktar her şirketin büyüklüğüne göre farklılık arz edecektir.

“toptan satış” ise, şirket varlıklarının tek tek değil de, toplu olarak satışıdır. Bu durumda, şirket varlığının çok değerli bir gayrimenkulünün ya da markasının tek başına satışı bu kasamda değerlendirilebilecek midir? Madde lafzından bunun mümkün olmadığı anlaşılsa da, Yargıtay kararlarına göre “malvarlığının şirketin sahip olduğu tek malvarlığı olduğunun veya şirketin malvarlığını sürdürebilmesi için hayati önemi haiz bulunduğunun belirlenmesi halinde anılan marka devri yönündeki taahhüdün geçerli olması için genel kurul kararı aranmaktadır.”

Önemli miktarda şirket aktiflerinin toptan satışı için alınacak kararda genel kurul toplantı ve karar nisabı da tartışmaya açıktır. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’ te “önemli miktarda şirket aktiflerinin toptan satışı kararı, şirket sermayesinin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan pay sahiplerinin olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu nisabın bulunmaması halinde, yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisaplar aranır.” hükmüne yer verilmişse de, TTK’da bu hususta açık bir düzenleme yer almamaktadır. Her ne kadar kanunda buna ilişkin bir düzenleme öngörülmese de, riske girmemek adına bu nisaplara uyulması gerektiği kanaatindeyiz.

Bu nedenle, anonim şirketler tarafından yapılacak satış işlemlerinin geçersizliğini gündeme getirebilecek yanlış uygulamalara mahal vermemek adına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, 408nci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinin uygulanmasına ilişkin bir tebliğ çıkararak, anonim şirketlerde önemli miktarda şirket aktifinin belirlenmesini objektif kriterlere bağlamasının uygun olacağını düşünüyoruz.

Netice itibariyle, şirketin büyüklüğü göz önüne alınarak önemli kabul edilen şirket varlığının satışında mutlaka genel kurul kararı alınmasını, aksi halde satış işleminin geçersiz olacağını hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.