English

E-Sevk İrsaliyesi, E-Müstahsil Makbuzu Ve E-Serbest Meslek Makbuzu

Sirküler No: 2119

25.08.2018 tarihinde e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamaları için hazırlanan Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinde yayımlanmıştır.

Tebliğ taslağına göre uygulamalara genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir:

e-İrsaliye

 • e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemleri üzerinden alıcısına başarılı olarak iletilmesi gerekmekte olup e-İrsaliye Uygulaması üzerinden alıcısına başarılı bir şekilde iletilmeyen e-İrsaliye hüküm ifade etmez.
 • Malın fiili sevki sırasında araç içinde de e-İrsaliyenin bir çıktısının bulunması zorunlu olup, söz konusu çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması zorunlu değildir. Söz konusu kağıt çıktının, alıcıya verilmesi zorunlu olmadığı gibi malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibraz edilme zorunluluğu da bulunmamaktadır.
 • e-İrsaliyenin düzenlenmesinden önce sevki yapılan mala ilişkin olarak e-Fatura düzenlenmiş olması halinde, e-İrsaliye üzerinde e-Faturanın belge numarasına da yer verilmesi zorunludur.
 • Düzenlenecek e-İrsaliyelerde, GİB sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkan vermek üzere karekoda belge üzerinde yer verilmesi zorunludur.
 • 07.2018 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur. Belirtilen tarihten sonra 433 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın kağıt çıktısının irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu uygulamaya süresi içinde başvurmayan, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların GİB Portal hesapları 01.07.2018 tarihi itibariyle GİB tarafından otomatik olarak açılacaktır.
 • e-İrsaliye Uygulamasından, e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan mükellefler 01.01.2018 tarihinden itibaren faydalanabilirler.
 • e-İrsaliye Uygulamasından yararlanan mükellefler e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere kağıt irsaliye düzenlemeye devam edeceklerdir.

e-Müstahsil Makbuzu

 • e-Müstahsil Makbuzunun iki nüsha kağıt çıktısı alınarak, çıktılarının her iki tarafça ıslak imza ile imzalanması ve birer nüshasının taraflarda VUK hükümlerine göre muhafaza edilmesi gerekmektedir.
 • Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan (YNÖKC) e-Müstahsil Makbuzunda bulunan bilgileri de ihtiva eden bir Bilgi Fişi’nin iki nüsha halinde üretilmesi ve taraflarca imzalanması halinde, bu bilgi fişi nüshaları e-Müstahsil Makbuzunun kağıt nüshaları yerine geçecektir.
 • Düzenlenecek e-Müstahsil Makbuzlarında GİB sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkan vermek üzere karekoda belge üzerinde yer verilmesi zorunludur.
 • Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal alan birinci sınıf tüccarlar 01.07.2018 tarihine kadar e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına dahil olması ve bu tarihten itibaren müstahsil makbuzu belgelerini e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemesi zorunludur.
 • Uygulamaya dahil olacak mükelleflerin; VUK Genel Tebliğleri ile zorunluluk getirilen haller dışında; e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır.
 • Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan veri formatı ve standardına uygun “e-Müstahsil Makbuzu Raporu”nu elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalayarak internet adresinde yayınlanan teknik kılavuzlarda açıklanan yöntem veya yöntemlerle GİB sistemine elektronik ortamda aktarmak zorundadır.

e-Serbest Meslek Makbuzu

 • e-Serbest Meslek Makbuzu belgesinin, muhatabının talebi çerçevesinde ıslak imzalı kağıt çıktısı verilerek ya da elektronik ortamda iletilerek teslim edilmesi gerekmektedir. e-Serbest Meslek Makbuzu çıktısının ıslak imza ile imzalanması yerine serbest meslek erbabının imzasının notere tasdik ettirilip, e-Serbest Meslek Makbuzu üzerine atılacak ıslak imza yerine geçmek üzere hazır imzalı olarak düzenlenip teslim edilmesi de mümkündür.
 • YNÖKC’den e-Serbest Meslek Makbuzunda bulunan bilgileri de ihtiva eden bir Bilgi Fişi’nin düzenleyen tarafından imzalanarak müşteriye verilmesi halinde söz konusu bilgi fişi nüshası da e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı yerine geçer.
 • Düzenlenecek e-Serbest Meslek Makbuzlarında GİB sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkan vermek üzere karekoda belge üzerinde yer verilmesi zorunludur.
 • 2016 yılı gayri safi hasılatı (kollektif, adi komandit şirket veya adi ortaklık halinde faaliyet gösterenlerin bu ortaklıklardan aldıkları paylar dahil) 50 bin TL ve üzeri olan serbest meslek erbaplarının 01.07.2018 tarihine kadar uygulamaya dahil olması ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur. 01.2019 tarihinden itibaren ise; gayrisafi hasılat tutarına bakılmaksızın tüm serbest meslek erbaplarının, söz konusu uygulamaya dahil olması ve bu tarihten itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.
 • Kendilerine e-Serbest Meslek Makbuzu belgesi düzenleme zorunluluğu getirilen hekimlerin, (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), zorunluluklarının başlayacağı tarihlerden itibaren 379 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile getirilen uygulamadan (POS cihazlarından düzenlenen POS fişlerinin serbest meslek makbuzu olarak kabul edilmesi) yararlanmaları mümkün değildir.
 • Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan veri formatı ve standardına uygun “e-Serbest Meslek Makbuzu Raporu”nu elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalayarak internet adresinde yayınlanan teknik kılavuzlarda açıklanan yöntem veya yöntemlerle GİB sistemine elektronik ortamda aktarmak zorundadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.