English

İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması

Sirküler No: 2210

28.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 492 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına https://ivd.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasının ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir:

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden yararlanabilecek kişiler

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan kişiler, e–Devlet şifresi bulunan kişiler ve bu Tebliğ kapsamında şifre edinen kişiler.

İnteraktif Vergi Dairesi şifresi edinme

Sistem üzerinden istenilen bilgileri girerek ya da Tebliğ ekindeki talep bildirimlerinden uygun olanını doldurup vergi dairesine vermek suretiyle şifre edinmeleri mümkündür.

İnteraktif Vergi Dairesinde yer alan bilgiler

 • Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik, iletişim, mükellefiyet ve motorlu taşıtlarına ilişkin bilgileri,
 • Vergi dairelerince tahsil ve takip edilen tüm borçlar
 • Elektronik ortamda verilen bildirimler, beyannameler ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuklar
 • Emanetler hesabına kaydedilen tutarlar,
 • Haklarında yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanaklar,
 • Vergi dairesi tarafından banka hesapları ve/veya taşıtları üzerine uygulanan elektronik hacizler,
 • Elektronik tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen elektronik imzalı tebliğ evrakları,
 • Adlarına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnameleri,
 • Sistem üzerinden yaptıkları başvuru, talep ve bildirimlerin sonuçları,

İnteraktif Vergi Dairesinde yapılabilecek işlemler

 • Borç ödeme,
 • e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunulması,
 • Kanunun 376’ncı maddesi kapsamında vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim talebinde bulunulması,
 • Uzlaşma talebinde bulunulması,
 • Mükellefiyet durum yazısı alınması,
 • Borç durum yazısı talebinde bulunulması,
 • Özelge talep edilmesi,
 • İşe başlama bildiriminde bulunulması,
 • Adres değişikliği bildiriminde bulunulması,
 • İş yerlerinin (şubelerin) sayısında meydana gelen artış veya azalışlara ilişkin bildirimde bulunulması,
 • İşi bırakma bildiriminde bulunulması,
 • İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunulması,
 • 6183 sayılı Kanun’un 48 inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunulması,
 • Vergi türü dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunulması,
 • Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi,
 • Bu Tebliğde sayılmayan iş ve işlemler için “genel dilekçe” verilmesi,
 • Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun görülen diğer iş ve işlemler.

Tebliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.