English

E-FATURA YERİNE KAĞIT YA DA E-ARŞİV FATURA DÜZENLENMESİ

Sirküler No: 2221

Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenen faturalar için uygulanan özel usulsüzlük cezaları ile ilgili yazılarda, Kanun yerine tebliğe dayanarak ceza kesilmesinin hukuki dayanaktan yoksun olduğu yönünde eleştiriler yapılmaktaydı.

7103 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikler neticesinde bu cezalar hukuki dayanağa kavuşmuş oldu.

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi ya da bu Kanun’un 227’nci ve 231’inci maddelerine göre hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 240 Türk lirasından aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Vergi Usul Kanunu’nun 227. maddesine göre belgenin öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde hiç düzenlenmemiş sayılır. Aynı Kanun’un 231/5. maddesinde ise azami 7 gün içinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

e-Fatura olarak düzenlenmesi gereken faturaların kağıt ortamında ya da e-Arşiv fatura olarak düzenlendiği tespit edilirse her iki tarafa da faturanın %10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.