English

KADIN HİZMET ERBABI ÇOCUKLARINA KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMETİ SUNAN KURUMLARA ÖDENEN ÖDEMELER ÜCRET SAYILARAK VERGİ İSTİSNASI UYGULANACAKTIR

Sirküler No: 2233

7103 sayılı Kanun “VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” 27.03.2018 tarih ve 30373 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, kadın hizmet erbabı çocukları bakımı için kreş ve gündüz bakımevi hizmeti veren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan ödemeler ücret sayılarak vergi istisnası ile ilgili kanun maddesi aşağıdadır.

Kanunun MADDE 4-‘ü ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 23 üncü (Ücretlerde vergi istisnası) maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“16. İşverenlerce, kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’ini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılır. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. Bu bentte yer alan %15 oranını, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sine kadar artırmaya ve kanuni seviyesine getirmeye Bakanlar Kurulu, bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.).” 

Söz konusu madde ile kadın işçilerin çocukları için kreş ve gündüz bakımevi hizmeti alımlarında kurumlara ödenen fatura (KDV dahil)  tutarları ücret kapsamına alınmıştır. Söz konusu hizmet alım faturaları için;

1-)  İşverenlerce bu hizmetlerin verilmediği durumlarda, ödemenin doğrudan bu hizmetleri sağlayan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılması şartıyla, her bir çocuk için aylık, asgarî ücretin aylık brüt tutarının %15’i (2017 yılı için 2.029,50*%15=304,43 TL) ücret sayılarak vergiden istisnadan olacaktır.

2-) Kreş ve gündüz bakımevi hizmetini sağlayanlara yapılan ödemelerin belirlenen istisna tutarını aşan kısmı ile hizmet erbabına bu amaçla nakden yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilmelidir.

3-) Hizmetlerle ilgili alınan fatura (KDV dahil) tutarları direkt gider yazılmamalı,  136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR hesabı borcuna kaydedilmelidir. Aylık olarak 5.000,-TL’yi aşan fatura tutarları (KDV hariç) FORM BA ile bildirilmelidir.

4-) Fatura (KDV dahil) tutarları net ücret kabul edilmeli asgari ücretin %15’i olan (2017 yılı için 2.029,50*%15)=  304,43 TL istisna sınırını aşan kısımların gelir vergisine, ayrıca fatura (KDV dahil) tutarların damga vergisine tabi olacak şekilde brütleştirilmeli ve bordro yoluyla gider yazılmalıdır. 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR’daki tutarlar bordroda kesinti olarak gösterilmelidir. (Söz konusu menfaatler ayni yardım niteliğinde olduğundan SGK primi hesaplanmamalıdır.)

Bu uygulama 27.03.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup,  kadın çalışanlarının çocuklarına gündüz ve kreş bakım hizmetini dışarıdan sağlayan işveren ve yetkililerinin yukarıdaki açıklamalar kapsamında işlem yapmalarını önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.