English

KURUMLARIN YURT DIŞI ŞUBELERİNDEN ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARIN MALİ TABLOLARA YANSIMASI VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE BİLDİRİMİ

Sirküler No:2238

Kurumların yurt dışında bulunan ve şube olarak faaliyet gösteren işyerlerinin bulunması halinde, şubelerin hesap dönemi sonu itibariyle oluşan kar veya zararlarının Türkiye’deki merkez işyerine ait mali tablolarına yansıtılması gerekmektedir. Yurt dışında bulunan şubeler bilindiği üzere bulundukları ülkelerin vergi uygulamalarına tabi olup, ilgili ülkede beyanname vermekte ve kazanç doğması halinde de vergi ödemektedirler. Şubelerin hesap döneminin kapandığı tarih itibariyle ilgili ülke mevzuatına göre tespit edilen faaliyet   sonucunun, hesap döneminin son günü itibariyle Merkez Bankası’nın o gün için tespit ve ilan ettiği döviz alış kuru ile, yoksa Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit ve ilan ettiği kurlar üzerinden gelir tablosu hesaplarına yansıtılması gerekmektedir.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-g maddesi uyarınca kurumların yurt dışı şubelerinden elde ettikleri kazançları aşağıdaki şartların bulunması halinde kurumlar vergisinden istisnadır.

1) Bu kazançların, doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması,

2) Kazançların elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması,

3) Ana faaliyet konusu, finansal kiralama dahil finansman temini, sigorta hizmetlerinin sunulması veya menkul kıymet yatırımı olan kurumlarda, bu kazançların doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması.

Kurumların şubeleri aracılığıyla elde etmiş olduğu kazançlarının bulunması durumunda ilgili ülke vergi kanunları uyarınca %15 vergi yükü taşımaları halinde şubeye ilişkin kazanç tutarı kurumlar vergisi beyannamesinde zarar olsa dahi indirilecek indirim ve istisnalara dahil edilerek kurum kazancından indirim konusu edilmelidir. Bu durumda şubeye ilişkin söz konusu kazancın, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken 25 Nisan 2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi unutulmamalıdır. İlgili ülke vergi kanunları uyarınca kazanç bulunduğu durumlarda % 15 vergi yükü taşıyan, ancak faaliyetleri zararla sonuçlanan şubelerin zararlarının da Türkiye’de Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılmayacağı tabiidir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.