English

TAPU İŞLEMLERİNDE HARÇ ORANI “BİNDE 20” DEN “BİNDE 15” ORANINA DÜŞÜRÜLDÜ. %18 KDV ORANINA TABİ KONUT TESLİMLERİNDE DE ORAN %8 OLARAK BELİRLENDİ

Sirküler No: 2248

30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Kararnamenin eki Kararın 6 ncı maddesi ile;

31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “1-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde yirmi” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil)” “binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir. 

-24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin karara eklenen geçici 3 üncü madde ile; %18 KDV oranına tabi konutların 31.10.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde vergi oranı %8 olarak uygulanacaktır.

Bakanlar Kurulu Kararı 05.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.