English

SANAYİ SİCİLİ KANUNUNA GÖRE SANAYİ SİCİL BELGESİNİ HAİZ MÜKELLEFLERE MÜNHASIRAN İMALAT SANAYİİNDE KULLANILMAK ÜZERE KDV’ DEN İSTİSNA OLARAK TESLİM EDİLECEK MAKİNA VE TEÇHİZATLAR BELİRLENDİ

Sirküler No: 2249

30.04.2018 tarih ve 2018/11674 sayılı Kararnamenin eki Kararın 4 üncü maddesi ile; sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere; 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesine göre amortisman oran ve süreleri faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek ve 3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesine göre katma değer vergisi istisnası kapsamında teslim edilecek yeni makina ve teçhizatlar belirlenmiştir.

Listede yer alan makina ve teçhizatın kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları, 213 sayılı Kanunun geçici 30 uncu maddesi ile 3065 sayılı Kanunun geçici 39 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmez.

Listeye ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.