English

YANSITMA FATURA BEDELLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DURUMU

Sirküler No: 2257

3065 Sayılı KDV Kanunun 1/1 maddesine göre; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

Aynı Kanunun 4.maddesinde ise hizmetin tanımı yapılmış; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamak gibi şekillerde gerçekleşmektedir.

KDV mevzuatına göre bir teslim veya hizmet karşılığını teşkil etmeyen bedeller üzerinden KDV hesaplanması söz konusu olamayacaktır.

Bu çerçevede;

-Yansıtmaya konu harcamalar, KDV konusuna girmeyen veya vergiden istisna olanlardan kaynaklanması halinde, KDV hesaplanmaksızın fatura düzenlenebileceği, ancak harcama tutarının üzerinde bir kâr bulunması halinde aradaki fark tutar için genel oranda KDV hesaplanarak fatura düzenlenmesi gerekecektir.

– Yansıtmaya konu harcamaların KDV ‘ye tabi olması durumunda bedelin tabi olduğu KDV oranı üzerinden hesaplanarak fatura düzenlenmelidir.

-Yansıtılan harcama tutarına ek bir bedel eklenerek fatura düzenlenmesi halinde, ek bedel için genel oranda KDV hesaplanması gerekmektedir. Ek bedel faturada ayrı gösterileceği gibi ayrı bir faturada tanzim edilebilir.

Konuya ilişkin örnek işlemler aşağıda gösterilmiştir.

  • Kiralanan araçlarda üçüncü kişilerin vermiş olduğu zararların sözleşmeye istinaden tahsil edilen tazminatlar, bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden KDV’ ye tabi olmayacaktır.
  • Merkez ve şube için yapılan genel gider mahiyetinde olan personel ücreti,büro,kırtasiye gibi masraflardan şube işyerine müşterek giderlerden pay verilerek yansıtılması işlemi, VUK ‘na göre ayrı bir işletme olarak değerlendirilemeyeceğinden, fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
  • Milli Emlak Müdürlüğünden kiralanan işyerine ait kira bedelini bayisi bulunan firmaya yansıtılması amacıyla düzelenecek faturada, Katma Değer Vergisi konusuna girmeyen harcamaların yansıtılması işlemi KDV’ tabi olmayacaktır. Ancak aktarma sırasında kira bedelini aşan bir tutarın bulunması halinde, aşan kısım üzerinden genel oranda KDV hesaplanması gerekecektir.
  • GSM operator şirketleri tarafından sunulan kontör satışları ile ilgili olarak şirketi adına kayıtlı POS cihazların, bayiler tarafından taksitli satışlar için kullanılması sonucunda,  bankalarca  tahsil edilen komisyon bedellerinin bir kısmı kâr marjı uygulanmaksızın şirketince bayilere  yansıtılması işlemi masraf aktarımı olduğundan KDV ‘ne tabi olmayacaktır.
  • Gümrükte devredilmek üzere satım sözleşmesi yapılan malların tesliminin yapılacağı ülkede çıkan karışıklık sebebiyle satışın gerçekleşmemesinden dolayı mal temin edilen firmaya iade edilmesi sonucu, firma tarafından ödenen ceza ve masrafların ,mal alımından vazgeçen firmaya yansıtılmasının, KDV Kanununa göre teslim ve hizmet olmadığından, yansıtma faturasında KDV hesaplanması gerekmeyecektir.
  • Şirketinizin faaliyetleriyle ilgili olarak firmalarla yapılan sözleşmelerde beyan edilerek ödenen damga vergisinin, karşı firmaya yansıtılması işlemi, KDV konusuna girmediğinden, düzenlenen yansıtma faturasında KDV si hesaplanmayacaktır.
  • Şirket tarafından ödenen teminat mektubu masraf ve komisyon bedelinin diğer firmaya yansıtılması işlemi, KDV Kanununa tabi olmadığından düzenlenen faturada KDV hesaplanmayacaktır.
  • Şirketin iştigal konusu franchise olarak adlandırılan alt lisansör kişi veya firmaların hizmet verdikleri işyerlerinin mülk sahiplerinden şirketiniz tarafından kiralandığı , kira ödemesinin yanında alışveriş merkezlerince şirket adına düzenlenen, elektrik, su, doğalgaz ve ortak giderlerin KDV Kanunununa göre teslim ve hizmet olarak değerlendirildiğinden, franchise alanlara yansıtılması için düzenlenen faturada KDV hesaplanması gerekecektir.
  • Basit usule tabi mükelefin aracında oluşan hasar nedeniyle yapmiş olduğunuz masrafların sigorta şirketine yansıtılması işleminde, basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetlerin   Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-a maddesine göre vergiden  istisna olması sebebiyle, düzenlenecek faturada, KDV’ nin bedele dahil olarak yansıtılması gerekecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.