English

VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

Sirküler No: 2259

18/05/2018 tarih ve 30425 Sayılı Resmi Gazete ile Yayımlanan 11/05/2018 tarih ve 7143 Sayılı Kanun ile yeniden yapılandırma kapsamına giren kurumlara ait alacaklar aşağıda belirtilmiştir.   

Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, ÖTV, Damga Vergisi, Emlak Vergisi gibi vergiler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerinde belirtilen vergi cezaları ve gecikme faizleri, gecikme zamları,

Gümrük Vergileri ve bunlara ilişkin idari para cezaları, faizler, gecikme zammını ve gecikme faizleri,

Karayolları, Trafik, Mahalli İdareler, Nüfus, Radyo ve Televizyon Yayınları hakkındaki kanunlar  gereğince düzenlenen idari para cezaları.

Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerin idari para cezaları, su, atık su ve bunlara ilişkili gecikme zammını, gecikme faizi gibi alacaklar.

Sosyal Sigortalar Kurumuna ait emekli keseneği, işsizlik sigortası, isteğe bağlı sigorta primleri ve bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerini içermektedir.

Alacakların yapılandırılmasında 31.03.2018 tarihi milat kabul edilerek kanun kapsamına giren hususlar başlıklar halinde gösterilmiştir.

 • Kesinleşmiş Alacaklar
 • Kesinleşmemiş veya Dava Aşamasında Bulunan Alacaklar
 • Uzlaşma Aşaması
 • İnceleme ve Tarhiyat Aşaması
 • Pişmanlık veya Kendiliğinden Verilen Beyannameler
 • Matrah Artırımı
 • İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi
 • Varlık Barışı uygulaması 
 • Kesinlemiş Alacaklar:

Verginin tamamı ile Gümrük Vergisi Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %50’si, teşvik ve iştirak yardım fiilleri nedeniyle kesilen cezanın yine %50 Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenen tutar ile birlikte  ödenecektir.

Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen cezalar idari para cezaları, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı kaldırılacaktır.

Bu Kanundan yararlanmak üzere 31 temmuz 2018 akşamına kadar başvuru yapılmalıdır.

 • Kesinleşmemiş veya Dava Aşamasında Bulunan Alacaklar:

İhtilaflı alacaklarda, davanın hangi aşamada olması durumuna göre farklılık arz etmektedir.

 • Dava konusu verginin , yargı aşamasındaki durumuna göre belirli bir kısmı ödenenmesi gerekecegi,
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların bellirli oranlarda tahsil edilemesi gerekeceği,
 • Vergi aslına bağlı cezaları tamamının tahsilinden vazgeçilecektir .
 • Gecikme zammı,faiz gibi fer’i alacakların yerine, aylık Yİ/ÜFE hesaplanarak tahsil edilecektir.
 • Bu Kanundan yararlanmak üzere 31 temmuz 2018 akşamına kadar başvuru yapılmalıdır.
 • Uzlaşma Aşaması:

Tarhiyat Öncesi  ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşmalar söz konusu olacaktır.

 • Vergi, Gümrük Vergisinin %50’ si, vergi aslına bağlı olmayan cezaların %25’i, Aylık Yİ-ÜFE oranlar ile hesaplanan tutar tahsil edildiğinde,
 • Vergi aslına bağlı vergi cezaları, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi, gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
 • Henüz uzlaşma yapılmamış veya uzlaşma süresi tayin edilmemiş vergi ve cezalar içinde31 temmuz 2018 akşamına kadar başvuru yapılmalıdır.
 • İnceleme Aşaması:

Kanunun kapsadığı dönemlere ait olmak üzere ve kanunun yayımlandığı tarihten önce incelemeye başlanmış olmakla birlikte yine yayım tarihi itibariyle 1 ay içerisinde tamamlanmış vergi incelemelerinde tamamlanan inceleme sonuçlarına göre , takdir komisyonlarınca takdir işlemlerinin  tamamlanması sonucunda tarh edilecek vergiler ve kesilecek cezalar için,

 • Vergi aslının %50’si, Vergi aslına bağlı olmayan cezalar için %25 ‘i, Aylık Yİ-ÜFE oranlarıyla hesaplanarak tutar tahsil edilecek.
 • Vergi aslına bağlı cezalar,İdari para cezaları, faiz, gecikme faizi, gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
 • Bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle inceleme aşamasında bulunan işlemler için, yapılan tarhiyatların taebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvurada bulunulabileceklerdir.
 • Pişmanlıkla ve Kendiliğinden Verilen Beyannameler:

Bu kanunun kapsadığı dönemlere ait olmak üzere yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar verilen beyannameler için,

 • Tahakkuk eden verginin tamamı ile kanunun yayım tarihine kadar hesaplanan Yİ/ÜFE tutarının ödenmesi gerekmektedir.
 • Bu Kanundan yararlanmak üzere 31 temmuz 2018 akşamına kadar başvuru yapılmalıdır.
 • Matrah Artırımı:
 • 2013-2014-2015-2016-2017 yıllarına ilişkin Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi,  Katma Değer Vergisi, Muhtasar Vergi için matrah artırımında bulunabileceklerdir.
 • Matrah artırımında bulunulan yıl için daha sonra vergi incelemesi ve cezalı tarhiyat yapılamayacaktır.
 • Matrah artırımında bulunulan yıllara ait zararların %50’si 2018 ve izleyen yılların kârından mashup edilebilecektir.

Bu Kanundan yararlanmak üzere 31 ağutos 2018 akşamına kadar başvuru yapılmalıdır.

 • İşletme Kayıtların Düzeltilmesi : 
 • İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, techizat ve demirbaşlar,
 • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar,
 • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakları kapsamaktadır.

Bu maddeden faydalanmak istenmesi durumunda Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (31 ağustos 2018) beyan etmeleri ve belirtilen sürede ödenmesi gerekmektedir.

           Varlık Barışı Uygulaması :

 • Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30    Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler bu varlıkları serbestce tasarruf edebilecek,
 • Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklar üzerinden hesaplanan%2 oranında vergiyi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar sorumlu sıfatıyla beyan ederek aynı sürede ödeyecektir.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para,altın,döviz,menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları 30 Kasım 2018 tarihine kadar beyan edilmesi halinde  kanuni defterlere kaydedebileceklerdir.
 • Beyan edilen varlıklar üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenecektir.Ödenen vergi gider ve indirim konusu yapılamayacaktır.
 • Yurt dışında bulunan varlıkların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar banka veya aracı kuruma bildirilerek Türkiye’ye getirilmesi ile yurt içinde işleme tabi tutulan yukarıda belirtilen varlıklar, aynı tarihe kadar vergi dairesine beyan edilerek kanuni defterlere kaydedilmesi durumunda %2 oranında vergiye tabi tutulmacayacaktır.
 • Ödeme Şekilleri
 • Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. Peşin ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacaktır.Taksitle ödeme şekilleri ise 6, 9, 12 ,18 eşit taksitle ödenebileceği,
 • Taksitle ödeme seçeneğinden faydalanmak isteyenler için Yİ-ÜFE tutarı ile birlikte ödenmesi gerektiği hususunu belitmek isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.