English

TÜRKİYEDE YERLEŞİK KİŞİLERİN YURT İÇİNDE DÖVİZ KREDİSİ TEMİN ETME USULÜ.

Sirküler No: 2268

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finansman Kuruluşları Genel Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğünce, 02/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Hareketleri Genelgesinin 38 inci maddesinin ikinci bendinde;

“Kambiyo mevzuatı uyarınca Türkiye’de yerleşik kişiler ancak 32 sayılı kararda yer alan şekliyle bankalar ve finans kuruluşlardan döviz kredisi temin edebilecekleri için bir firmanın başka bir firmaya döviz kredisi kullandırması mümkün bulunmamaktadır. Bankalar veya finans kuruluşlar köprü kredi ve benzeri uygulamalarla bu şekilde hareket ettiğini tespit ettikleri şirketleri Hazine Müsteşarlığına bildirir.”

Hükmüne yer verilmiştir.

Merkez Bankası yetkililerine iletilen yazımızda, ilişkili şirketlerin, banka ve finans kuruluşlarından kullanmış olduğu döviz kredilerini birebir diğer şirkete aktarabilmesinin ve ilişkili şirketlerin kendi aralarında döviz cinsinden borç para verip veremeyeceği hususu sorulmuş, alınan cevabi yazıda;

 “Bu çerçevede kambiyo mevzuatına göre yurt içinden döviz kredisi sadece bankalar ve finansal kuruluşlardan temin edilebilmekte olup, anılan Genelge ile firmalar arasında herhangi bir şekilde döviz kredisi açılması açıkça yasaklanmıştır. Bu durumun tespiti halinde, ilgili bankaca cezai işlemin uygulanabilmesini teminen Hazine Müsteşarlığına bildirimde bulunmaktadır. Bu kapsamda, bir firmanın başka bir firmaya herhangi bir ad altında yurt içinden döviz kredisi kullandırması mümkün değildir.

Yurt dışından kullanılan döviz kredileri için finansal kuruluşlardan sağlanması zorunluluğu bulunmadığından firmaların yurt dışındaki ortaklarından döviz kredisi temin etmeleri, mevzuatta belirtilen şartların sağlanması kaydıyla serbesttir.

Öte taraftan, Sermaye Hareketleri Genelgesi 32 Sayılı Kararın belirlediği çerçevede döviz kredilerine ilişkin hükümleri düzenlemekte, Türk lirası kredisinin kullanım esas ve usulleri hakkında bir düzenlemede bulunmamaktadır.”

Şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

Ayrıca, Genelgenin yürürlüğe girdiği 02/05/2018 tarihinden önce bu şekilde alınmış kredilerin vade tarihine kadar ödemelerin devam edilebileceği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.