English

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ

Sirküler No: 2311

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 24.06.2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkındaki Yönetmelikle;

Yurt içinde imal edilerek Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi üreten tesislerde kullanılan aksamın veya aksamı oluşturan bütünleştirici parçalar için ilave fiyatın uygulanabilme koşulları ile her bir başvuru kapsamında uygulanacak ilave fiyat miktarının belirlenmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Elektrik Üretim Şirketine ya da Sistem Tedarikçisine Serbest Bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulu ve Sanayi Sicil Bölgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alan aksamı veya bütünleştirici parçaları imal edenlerin standartlara veya kriterlere uygunluğunu gösteren sertifika uygunluk belgesine sahip olması gerekecektir.

Bilim ve Sanayi Teknoloji Bakanlığınca 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yerli Malı Tebliğinin 5. Maddesine göre yerli katkı oranı aşağıdaki formüle uygun olarak üretici tarafından hesaplanmalıdır.

Yerli Katkı Oranı;

Bulunan oran teknik olarak eksper tarafından, mali yönden ise; SMMM ya da YMM tarafından tetkik edilerek doğruluğu teyid edilmelidir.

Yerli Katkı ilave fiyatından bir sonraki takvim yılında ilk kez yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişilerin içinde bulunulan yılın 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlığa başvuruda bulunması,

Yerli Katkı ilave fiyatından bir önceki dönemde faydalanmış bulunan lisans sahibi tüzel kişiler Elektrik Üretim Tesisinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi geçici kabuller ile işletmeye giren ünitelerin olması durumunda 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlığa başvuruda bulunması,

Yerli Katkı ilave fiyatından faydalanmış ancak Elektrik Üretim Tesisinde değişiklikleri yapmamış olan ve bir sonraki dönemde de faydalanmak isteyen Lisans Sahibi Tüzel Kişiler, santrale ait yerli ekipmanlarda veya yerli aksam oranında değişiklik olmadığına dair belgeleri 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlığa sunulması gerekir.

Başvuru yapılan Üretim Tesislerinde yer alan yerli aksam ve aksam imalatında kullanılan her bir yerli bütünleştirici parça için Yerli İmalat Kullanım Belgesi SMMM, YMM tarafından aşağıdaki bilgiler doğrultusunda düzenlenmesi sağlanmalıdır.

 • Elektrik Üretim Tesisinde kullanılan her bir aksam ve bütünleştirici parçalar için ayrı ayrı düzenlenir.
 • Her bir aksam ve bütünleştirici parçaya ait fatura, irsaliye gibi belgeler üretici firma tarafından ibraz edilir.
 • Fatura ve irsaliyede yer alan ekipmanların sahada kullanıldığını tespit ederek yerinde tespit tutanağı düzenlenir.
 • 30 Eylül- 31 Ekim tarihleri arasında ilk defa işletmeye girecek olan Elektrik Üretim Tesisleri için bir sonraki takvim yılında yararlanmak isteyen Lisans Sahibi Tüzel Kişiler içinde bulunulan yılın 1 Ağustos tarihine kadar, ilgili belgeler Bakanlığa sunulur. İlgili aksamların kullanıldığı kurulumların  30 Eylül  tarihine kadar gerçekleşmemesi durumunda YMM tarafından hazırlanacak olan yerinde tespit tutanağı 31 Ekim tarihine kadar Bakanlığa sunulmak zorundadır.
 • Başvuru sahibi tarafından kurulumdan sonra kontrolü mümkün olmayan aksamın ve bütünleştirici parçaların kontrolü için ünitelerin montajı aşamasında YMM bilgilendirilir ve bu parçalar içinde yerinde tespit yapılır.

YMM tarafından düzenlenen, Yerli İmalat Kullanım Belgesine,

 • Aksam, bütünleştirici parçaya ait irsaliye ve fatura bilgi tablosu,
 • YMM faaliyet belgesi,
 • Yerli İmalat Kullanım Belgesinde imzası olanlara ait imza sirküleri,
 • Sistem Tedarikçisine ait Ticaret Sicil Belgesi sureti,
 • Yerinde Tespit Tutanağı,
 • Yerli Malı Belgesi eklenmesi gerekecektir.

01.11.2018 tarihine kadar Jeneratör ve Güç Elektroniği Aksamı için “Yerli Malı Belgesi”, Jeneratör ve Güç Elektroniği dışındaki aksam bütünleştirici parçalar için “Yerli İmalat Durum Belgesi” sunulur.

Rüzgar Enerjisine dayalı Üretim Tesisi Başlığında yer alan “Rotor ve Nasel Gruplarını Taşıyan Kule” bütünleştirici parçasının iç donanım için yerli imalat şartı 01.11.2018 tarihine kadar aranmayacağı belirtilmiştir.

Yönetmeliğin yürürlük tarihi 09.06.2017’ dir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.