English

KADIN HİZMET ERBABINA SAĞLANAN KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ YARDIMINDA GELİR VERGİSİ İSTİSNASI TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

Sirküler No:2349

7103 sayılı Kanunla getirilen kadın hizmet erbabı çocukları bakımı için kreş ve gündüz bakımevi hizmeti veren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan ödemeler ücret sayılarak vergi istisnası ile ilgili gerekli açıklamaları 2233 ile 2250 nolu sirkülerimizle yapmıştık. Söz konusu istisna ile ilgili GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 303) 11.06.2018 tarih ve 30448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  Tebliğde istisnanın kapsamı ve uygulaması ile ilgili hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1) Kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işverenlerce iş yerinde verilmesi halinde, bu hizmetten faydalanan kadın hizmet erbabına sağlanan menfaatin tamamı gelir vergisinden istisna olacaktır. Söz konusu hizmetin, işverenin kendisine ait veya kiralamış olduğu diğer yerlerde verilmesi istisna uygulamasına engel teşkil etmeyecektir.

2) İşverenlerce, kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işyerinde verilmediği durumlarda, kadın hizmet erbabının hizmet aldığı gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakım evlerine ödeme yapılmak suretiyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamındadır. Kadın hizmet erbabına sağlanan menfaatin ücret istisnasına tabi tutulabilmesi için; bu hizmetin gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakım evlerinden alınması, ödemenin hizmet erbabına değil doğrudan bu hizmeti sağlayan mükelleflere yapılması gerekmektedir. Hizmet erbabına doğrudan yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ise ücret olarak vergilendirilecektir.

3) İstisnadan yararlanılacak tutar her bir çocuk için asgarî ücretin aylık brüt tutarının %50’sini aşmayacaktır.  Aşan kısım ücret olarak vergilendirilecektir.

4) İşverenlerce, kadın hizmet erbabı adına doğrudan kreş ve gündüz bakımevi işleten mükelleflere yapılan ödemelerin belli bir dönem için toplu olarak yapılması durumunda, her bir aya isabet eden tutar, ilgili ay ücret matrahı ile ilişkilendirilerek istisna uygulanmalıdır.

5) Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince, işveren tarafından ödenen tutar da dahil olmak üzere, kreş ve gündüz bakımevi hizmeti karşılığı olarak faturanın hizmet erbabı adına düzenlenmesi gerekmekte olup, işverenlerin bu kapsamda yaptığı ödemelere ilişkin belgeleri 213 sayılı Kanunda öngörülen süre boyunca saklamaları zorunludur.

6) Kadın hizmet erbabına, sağlanan bu menfaat ve yapılan ödemelere ilişkin tutarların, asıl ücret ile birlikte ücret bordrosunda gösterilmesi gerekmektedir.

7) İşverenlerce toplu iş sözleşmeleri veya bireysel iş sözleşmelerine istinaden hizmet erbabına, bu tarz ödeme ve sağlanan menfaatler, ücret kapsamında değerlendirilmelidir.

Kadın çalışanlarına yukarıdaki açıklamalar kapsamında menfaat sağlayan /sağlayacak olan işveren ve yetkililerinin söz konusu aşağıdaki linkteki Tebliği gözden geçirmelerini önemle hatırlatırız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180611-9.htm

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.