English

2018 EYLÜL AYINDAN İTİBAREN ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞANLARIN NET ÜCRET FARKLARININ İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ YOLUYLA ÖDENMESİ

Sirküler No: 2355

11.06.2018 tarih ve 30448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanın Tebliğ “GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 303)”in 13 ile 14.üncü maddelerinde “İlave Asgari Geçim İndirimi Düzenlemesi” yapılmıştır. Söz konusu düzenleme kapsamında;

1-) Net ücretleri, 193 sayılı Kanunun 103.üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle aynı Kanunun 32.inci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgarî geçim indirimi hesaplanan asgarî ücretlilere, içinde bulunulan yılın Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile bu tutarın altında kalındığı aylara ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilmelidir. 

2)- Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun “Asgari Geçim İndirimi” satırına aktarılmalıdır.

3-) Hesaplanan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, hizmet erbabının ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmelidir.

4-) Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olmamalıdır.

5-) Net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade etmektedir.

6-) Hizmet erbabına yapılan ve ücret olarak kabul edilen tazminat ve prim gibi mutat olmayan ödemeler, esas itibarıyla yıllık bazda ücretlinin gelirini artırdığından, bu ödemeler nedeniyle üst dilime girilmesi nedeniyle aylık net ücretin düştüğünden söz edilememeli ve ilave asgari geçim indirimi uygulanmamalıdır.

7-) Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin Ocak ayında sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere ödenen net ücretin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmamalıdır.

Örnek: Bekâr ve çocuksuz olan hizmet erbabı Bay (A)’nın, 2018 yılı Ocak ayında asgari geçim indirimi dâhil net ücreti 1.603,12 TL’dir.

193 sayılı Kanunun 103.üncü maddesinde yer alan vergi tarifesi nedeniyle Bay (A)’nın, 2018 yılı Eylül ayı net ücreti 1.566,84 TL’ye Ekim, Kasım ve Aralık ayı net ücreti ise 1.516,87 TL’ye düşmektedir.

Bay (A)’nın, Eylül ayından itibaren eline geçen net ücretinin 1.603,12 TL’nin altında kalması nedeniyle, Eylül ayı için (1.603,12-1.566,84=) 36,28 TL Ekim, Kasım ve Aralık ayları için ise (1.603,12-1.516,87=) 86,25 TL asgari geçim indirimine ilave edilerek hizmet erbabına ödenmelidir.

2018 Eylül ayından itibaren asgari ücretlilerin net ücretleri 1.603,12 TL’nin altına düşmektedir. Asgari ücretli çalışanları olan işveren ve yetkililerinin Eylül ve sonrası aylarda sorun yaşamamaları için bordro parametre ayarlamalarını  yaptırmalarını ve yukarıdaki açıklamalar kapsamında ücret ödemelerini önemle hatırlatırız.

Söz konusu Tebliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180611-9.htm  linki tıklayarak Ulalaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.