English

AKTİFE KAYITLI İKTİSADİ KIYMETİN VEYA EMTİANIN ZAYİ OLMASI DURUMUNDA ALINAN SİGORTA TAZMİNATI

Sirküler No: 2361

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 329 uncu maddesinde “Yangın, deprem, sel, su basması gibi afetler yüzünden tamamen veya kısmen ziyaa uğrayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatı bunların değerinden (Amortismana tabi olanlarda ayrılmış olan amortisman çıktıktan sonra kalan değerden) fazla veya eksik olduğu takdirde farkı kâr veya zarar hesabına geçirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre amortismana tabi bir iktisadi kıymetle ilgili alınan tazminatın yangın, deprem, sel, su basması gibi afetler yüzünden zarar görmüş olması halinde defterde kayıtlı net değerinin üstünde olan kısmının gelir yazılması, bunun dışında çalınma, kaza veya çeşitli şekilde zayi olması halinde alınan sigorta tazminatının tamamının gelir yazılması gerektiği gibi amortismana tabi iktisadi kıymetin kalan net değeri de kanunen kabul edilmeyen gider niteliği kazanmaktadır.

Ayrıca KDV Kanunun indirilmeyecek katma değer vergisi başlıklı 30/c maddesinde ise; deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisinin, (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin kullanılan süreye isabet eden kısmı indirilebilir.) indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunun 330 uncu maddesi emtia sigorta tazminatları başlığını taşımakta olup, ilgili maddede “Emtia ve zirai mahsul ve hayvan kıymetlerinde vukua gelen zayiat dolayısıyla alınan sigorta tazminatları bunların değerlerinden fazla olursa bu fazlalık kâra alınır. “denilmiştir.

Söz konusu emtia ile ilgili zayiat nedeniyle alınan sigorta tazminatının, kayıtlı olan maliyet değerinin üzerindeki kısmının gelir yazılması gerektiği, diğer taraftan buna isabet eden KDV’ nin ise (KDV kanununun 30/c maddesi kapsamında deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere) olayın vuku bulduğu dönem beyannamesinde ilave edilecek KDV satırına dahil edilmesi gerekmektedir.

Zayi olan iktisadi kıymetlerin faydalı ömrü dikkate alınarak kullanılan süreye isabet eden katma değer verginin indirim konusu yapılabileceği, kalan süreye isabet eden verginin indirimlerden çıkarılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.