English

DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GEÇİCİ KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Sirküler No: 2377

02.10.2018 tarih ve 30553 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 138 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar kapsamında alınan geçici korunma önlemine ilişkin Kararın eki (Ek 1) Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, ithalat artışının yerli üretimde oluşabilecek zararların önlenebilmesi amacıyla 200 gün süreyle eşyanın CIF kıymetinin % 25 oranında ek mali yükümlülük uygulanacaktır.

-Ek mali yükümlülük Gümrük Mevzuatı hükümlerine göre teminata bağlanır.

-Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir.

Bu Kararın eki Ek-1’de Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın tümünün Ek-2’de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanlarının ithalatında, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılmıştır.

Ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

Bu karar 17.10.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181002-6.pdf

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.