English

2019 YILINDA UYGULANMAK ÜZERE BİNA METREKARE İNŞAAT MALİYET BEDELLERİ BELİRLENMİŞTİR

Sirküler No: 2379

18.08.2018 tarih ve 30513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emlak Vergisi Kanununun 73 Seri Nolu Genel Tebliği ile aşağıdaki belirlemeler yapılmıştır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun  vergi değeri başlıklı 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak aynı kanunun  31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29.02.1972 tarih ve 7/3995   sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2019 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir. 

Bilgilerinize sunarız.

Ekler için tıklayınız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.