English

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2383

31/08/2018 tarih ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 54 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 11.09.2017 tarihli ve 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararla Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 maddesi gereğince karar verilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararının 1 maddenin birinci fıkrası; Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren ve 4691 sayılı kanunun geçici 2 inci maddesinde yer alan istisna hükmü kapsamına giren kazanç elde eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi haklarının satışı, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanabilmesi için bu hakların niteliğine göre ilgili mevzuat çerçevesinde tescile ve kayda yetkili kuruma başvurularak patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanması gerekir.

1 inci maddenin ikinci fıkrası; bu karar kapsamında, faydalı model belgesi, Ar-Ge faaliyetleri neticesinde alınan tasarım tescil belgesi, telif hakkı tescil belgesi, entegre devre topografyası tescil belgesi, yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakkı tescil belgesi ve benzeri belgeler fonksiyonel olarak patente eşdeğer belge olarak kabul edilir.

Aynı kararın 2 maddesinin üçüncü fıkrası; bu hesaplamada, mükellef tarafından yapılsa dahi faiz giderleri ve bina maliyetleri gibi yürütülen yazılım ve Ar-Ge faaliyeti ile doğrudan ilişkili olmayan her türlü maliyet unsuru hem toplam harcamalar hem de nitelikli harcamalar dışında tutulur.

Yine kararın 2 maddesinin sonuna “(6) Mükellefler, kazancın elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tescil veya kayıt için yetkili kuruma başvurulmuş olması kaydıyla, bu kazançları doğuran işlemlerin gerçekleştirildiği vergilendirme döneminden başlayarak istisnadan yararlanabilirler.” fıkrası eklenmiştir.

Söz konusu kararın 1 ve 2 inci maddeleri bu kararın yayımı tarihinden sonra projelerden elde edilecek kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde, kararın yayımından önce başlatılmış projelerde ise 30.06.2021 tarihinden sonra elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu karar 31.08.2018 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.