English

PERAKENDE SATIŞ FİŞİ İLE BELGELENDİRİLEN GİDERLERE İLİŞKİN KDV İNDİRİMİ UYGULANMASI

Sirküler No: 2384

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ÖTV Grup Müdürlüğünün 04.04.2018 tarih ve 3904472-130[Özelge]-E.333687 sayılı özelgesinde;

Şirketiniz tarafından iş yerinde tüketilmek amacıyla satın alınan ve bedeli fatura düzenleme haddini aşmayan mal ve hizmet bedelleri (gıda maddeleri) ile şirket çalışanlarının iş seyahatlerinde satın almış olduğu (yemek, otopark, ekmek, içecek) mal ve hizmet bedelleri için  düzenlenen perakende satış fişleri ile ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider belgesi olarak kullanılmasının mümkün olup olmadığı ve katma değer vergisi tutarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunun 232 inci maddesinde; Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve almak mecburiyetinde oldukları hüküm altına alınmıştır.

3065 sayılı KDV Kanununun; 29/1-a maddesinde; KDV mükelleflerinin faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda yer alan KDV’ni bu kanunda aksine bir hüküm olmadıkça indirim konusu yapabileceği belirtilmiştir.

Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmaları şartıyla fatura düzenleme haddinin altında kalan, iş yerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan kırtasiye, büro ve temizlik giderleri, su, gıda giderleri için alınan perakende satış veya ödeme kaydedici cihaz fişlerinde yer alan KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, şirket çalışanlarının şirket dışında yiyecek, konaklama ve yol giderleri, otopark ve misafir ağırlamaya ilişkin giderlerin, kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için fatura ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle şirket personelinin iş seyahatlerinde yapmış olduğu çeşitli masrafların kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için fatura tevsiki mecburi olduğundan, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi ile yapılan harcamaların gider kaydedilmesi mümkün değildir.

Söz konusu harcamalara ait perakende satış fişleri ve yazar kasa fişlerinde yer alan KDV tutarlarının, KDV Kanununun 30/d maddesi uyarınca indirim konusu yapılması mümkün olmadığı, işlemin mahiyetine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınabileceği tabiidir. 

Bilgilerinize sunarız. 

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.