English

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SÜRESİ İLE İLGİLİ İHRACAT GENELGESİ YAYIMLANDI

Sirküler No: 2402

04.09.2018 tarih ve 30525 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin (İhracat Bedelleri Hakkında) 2018-32/48 sayılı tebliğin 12nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak T.C. Merkez Bankası tarafından ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen İhracat Genelgesi T.C. Merkez Bankası Kambiyo Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu Genelgenin önemli bölümleri aşağıda yer almaktadır.

-İhracat bedellerinin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemez.

-Tebliğin yayımı tarihinden önce fiili ihracatı gerçekleştirilen ihracata ait bedeller bu kapsamda yer almamaktadır.

-İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmesi durumunda, bedellerin yurda getirilme süresi vade bitiminden itibaren 90 günü geçemez.

-Serbest Bölgelere yapılan ihracat işlemleri tebliğ hükümleri kapsamındadır.

-İran ve Suriye’ye yapılan ihracat işlemleriyle ilgili bu tebliğin 3 üncü maddenin birinci fıkrası (180 günlük süre) uygulanmayacaktır.

-Peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içerisinde yapılması zorunludur.

-Peşin döviz karşılığında 24 ay içerisinde ihracat yapılmaması veya bu süre içerisinde peşin döviz tutarının tamamının tek seferde iade edilmemesi durumunda bu tutar kambiyo mevzuatı açısından prefinansman kredisi hükümlerine tabidir. Peşin bedelin iadesine ilişkin KKDF mevzuatı hükümleri saklıdır.

İhracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan ülkemize transferinin mümkün olmadığı Afganistan, Irak ve Libya’ya yapılan ihracat işlemlerinde ihracat bedellerinin bankalarca tahsilinin;

-İthalatçının Türkiye’deki bankalarda bulunan hesaplardan transfer yoluyla,

-ihracat bedelinin ihracat işlemiyle ilişkisi kurulmak şartıyla üçüncü bir ülkeden bankalar aracılığıyla transfer yoluyla,

-İhracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi yada kesin satış faturası (veya proforma fatura) ile gümrük beyannamesi ibraz edilmek kaydıyla efektif olarak yapılması mümkündür.

-Efektif olarak getirilen ihracat bedelinin yurt dışından getirildiğinin tespiti gümrük idarelerince onaylı nakit beyan formu ile yapılır.

Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış ve mikro ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir.

CFR ve CIF teslim şekline göre gerçekleştirilen ihracatta, navlun ve sigorta bedeli ile kiracının satın alma hakkı bulunmayan finansal ve ticari kiralama sözleşmesi çerçevesinde elde edilen kira bedelleri hizmet bedeli döviz olarak kabul edilir.

İhracat bedelinin tahsilinden ve ihracat hesabının tahsil süresi içinde (ek süreler dahil) kapatılmasından ihracatçılar, ihracat bedelinin faktoring şirketinin yurt içi kaynaklarından ödendiği faktoring işlemlerinde faktoring şirketi sorumludur.

İhracata aracılık eden bankalar bilgisi dahilinde olan beyannamelerle ilgili ihracat bedellerinin yurda getirilmesini ve satışının yapılmasını izlemekle ve ilgili indirim ve mahsup işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür.

İhracat hesabının kapatılması için ilgililere 90 gün süreli ihtarname gönderilir. Bu süre sonunda kapatılmayanlar için Vergi Dairesi Başkanlığı ve Vergi Dairesi Müdürlüklerince Cumhuriyet Savcılıklarına 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun uyarınca yasal işlem başlatılması için bildirimde bulunurlar ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına ihbara ilişkin bilgi verilir.

İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde Genelge doğrultusunda işlem yapmalarının faydalı olacağını öneririz.

Eki için tıklayınız

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.