English

YURT DIŞINDAKİ FİRMA TARAFINDAN DÜZENLENEN ALACAK BORÇ DEKONTUNUN İSPAT EDİCİ BELGE OLARAK KABUL EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ

Sirküler No: 2416

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 14.08.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.99.16.01.0.VUK-229-189 sayılı özelgesinde;

Yurtdışı, yurtiçi taşımacılık ve lojistik hizmetleri ile iştigal etmekte olan şirketin, ticari faaliyet kapsamında yapmış olduğu mal ve hizmet teslimleri için yurtdışındaki firmalarla karşılıklı olarak fatura düzenlendiği, ancak zaman zaman ticari, lojistik, teknik talepler, fiyat düzeltmeleri, komisyon ve indirim gibi nedenlerle, credit note (alacak notu) ve debit note (borç notu) düzenlenip düzenlenemeyeceği ile bu belgelerin Vergi Usul Kanunu uyarınca ispat edici vesika olarak kabul edilip edilmeyeceği hususlarında  görüş talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 inci maddesinde; Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu, 229 ve müteakip maddelerinde yer alan, fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu şeklindeki belgelerden herhangi birisi ile tevsik edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre, üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtlar vesikalara dayanılarak tevsik edilecektir.

Bu nedenle alacak ve borç notu “credit note-debit note” uluslararası ticaret yapan şirketlerce ticarette ortaya çıkan maliyete ilişkin unsurları karşılıklı olarak dengelemek amacıyla kullanılan notlardır.

Bir mal veya hizmetin fiyatı azalmış veya mal kısmen veya tamamen iade edilmişse, alıcının borcu azalacak olup geliri artmış olacaktır. Bu durumda yurt dışındaki alıcı firma iade etmiş olduğu mal için yurt içindeki satıcıya fatura düzenlemesi gerekmektedir. Ancak, yurt dışındaki firmanın ülkesi mevzuatına göre fatura düzenlemesi mümkün değilse, firmanın düzenleyeceği “debit note”un kayıtların tevsiki açısından ispat edici belge olarak kullanılması mümkündür.

Yurt içindeki alıcının malı iade etmesi durumunda ise, yurt dışındaki satıcı adına fatura düzenlemesi zorunludur. Yurt dışındaki müşterinin credit note düzenlemesi vergi mevzuatına göre kayıtların tevsiki açısından fatura düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.