English

SGK PRİM BORÇLARINDA TECİL VE TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ

Sirküler No: 2417

6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında Kurum SGK prim borçları tecil ve taksitlendirme ile ilgili 2018/39 nolu Genelgesini yayımladı. Genelge kapsamında aşağıdaki şartları sağlayan Uyumlu prim borçluları tecil ve taksitlendirme hükümlerinden yararlanabilecektir. 

a) Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,

b) Kurumda en az 3 yıl önce tescil edilmiş bir işyerinin bulunması,

c) Kurumdaki işyerlerinin tamamında son 3 yıl içinde verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin süresinde verilmiş olması,

ç) Borcun talep tarihinden geriye doğru son 1 yıllık döneme ait olması,

d) Mali açıdan çok zor durumun bulunması,

6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi uyarınca yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, borçluların “çok zor durum ” halinin tespitinde;

Bilanço esasına göre defter tutan yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılacaktır.

Nakit Oran Hazır Değerler + Menkul Kıymetler Kısa / Vadeli Yabancı Kaynaklar
Likidite Oranı Dönen Varlıklar – Stoklar /  Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Kaldıraç Oranı Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar /

Toplam Varlıklar

Borçluların mali durumlarının değerlendirilmesi sonucu;

1) Nakit oranının 0,1 veya 0,1’den küçük olması.

2) Likidite oranının 0,7 veya 0,7’den küçük olması,

3) Kaldıraç oranının 0,7 veya 0,7’den büyük olması şartlarının bir arada bulunması gerekir.

Zor durum hali 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış olan serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler raporu “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Düzenlenen Çok Zor Durum Halinin Tespitine ilişkin Rapor” (Ek-IB) ile belirlenecektir.

e) Sigortalı çalıştırma yönünden faal işveren olması ya da borcun 4/b (Bağımsız çalışanlar) sigortalılıktan kaynaklanması halinde sigortalılığın devam ediyor olması gerekmektedir.

Kapsama giren borç türleri

01.01.2018 tarihinden itibaren vadesi gelen ve tecil talep tarihi itibarıyla 1 yılı aşmayan sosyal sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilebilecektir.

Tecil ve taksitlendirmeler ile yapılandırmalar devam ederken oluşan cari ay prim borçları.

 48 inci madde kapsamında tecil ve taksitlendirmesi devam ederken ödenmeyen cari ay primlerinin 48/A maddesi kapsamında taksitlendirilmesinin talep edilmesi halinde cari ay primlerinin 48/A maddesi şartlarını taşıması koşuluyla taksitlendirme süresi içinde bir defaya mahsus olmak üzere 48/A maddesi kapsamında taksitlendirilebilecektir.

Bir takvim yılında ikiden fazla cari ay priminin süresinde ve tam olarak ödenmemesi halinde tecil ve taksitlendirme işlemi bozulacaktır. Bir takvim yılında tam olarak ödenmeyen en fazla iki cari ay priminin son taksit süresini geçmemek kaydıyla borç dönemini izleyen takvim yılı sonuna kadar tam olarak ödenmesi halinde tecil ve taksitlendirme işlemi bozulmayacaktır.

Tecil ve taksitlendirme başvuruları.  

6183 sayılı Kanunun 48/A maddesinden yararlanmak isteyen işverenlerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine, Genelge ekinde belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte yazılı olarak başvurmaları gerekir.

Gecikme cezası ve gecikme zammı. 

6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi uyarınca yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen ve tecil başlangıç tarihine kadar hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı oranı yerine Türkiye İstatistik Kurumunun yayımladığı Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanacaktır.

Teminat ve teminat aranmayacak durumlar. 

İşverenin alacaklı Kurum ünitesine olan ve 6183 sayılı Kanunun 48/A maddesine göre tecil ve taksitlendirmeye konu borç toplamının işyeri ve borç türüne bakılmaksızın 500.000 (beşyüzbin) Türk Lirasını (bu tutar dâhil) aşmaması şartıyla tecil edilecek borçlar için teminat aranmayacaktır.

Tecil ve taksitlendirilecek Kurum alacaklarının toplam tutarının 500.000 (beşyüzbin) Türk Lirasını aşması durumunda, gösterilmesi zorunlu olan teminat tutarı 500.000 (beşyüzbin) Türk Lirasını aşan kısmın %25’i kadar olmalıdır. Ayrıca, alınacak teminat tutarının tespitinde, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutan dikkate alınacaktır.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında SGK’na prim borcu olan zor durumdaki işveren ve yetkililerinin 6183/48-a kapsamında prim borçlarını tecil ve taksitlendirme yapmalarını önemle hatırlatırız. 

Genelgeye https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/146955 linkten ulaşabilirsiniz. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.