English

İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER, KURSİYERLER İLE BURSİYERLERİN İŞ KAZALARININ KAĞIT ORTAMINDA KURUMA BİLDİRİLMESİ

Sirküler No: 2424

5510 sayılı Kanunun 5.inci maddesi (b) bendi kapsamında;

a-) 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler,

b-) Meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler,

c-) Mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler,

d-) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler,

e-) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ücretlerinin aylık prime esas kazanç tutarları ile,   

5510 sayılı Kanunun 5.inci maddesi (e) bendi kapsamında;

Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin prime esas kazanç tutarlarının iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primine tabi olduğu belirtilmiştir. 

5510 sayılı Kanunun 13.üncü maddesinin birinci fıkrasında iş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olay olarak tanımlanmıştır.

5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (b) ve (e) bendleri kapsamındaki öğrenciler, kursiyerler ile  bursiyerler staj gördükleri sırada işyerinde iş kazası geçirmeleri veya meslek hastalığına tutulmaları halinde çalıştığı/staj gördüğü işyeri işverenleri tarafından o yerdeki kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma en geç kazadan sonra üç işgünü içinde manuel olarak kağıt ortamında bildirilmelidir.  Bildirim yükümlülüğünü süresinde yerine getirmeyen işverenler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 26/1(e) maddesi gereğince idari para cezasıyla karşılaşabilecekler.

İşyerinde iş kazası geçirecek olan stajyer öğrenci, kursiyer veya bursiyerlerin  işveren veya yetkilileri tarafından yukarıdaki açıklamalar kapsamında Kuruma bildirmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.