English

KDV TEVKİFATINA TABİ OLAN MALLARIN İADELERİNDE DÜZELTME İŞLEMİ.

Sirküler No:2453

Mal teslimi veya hizmet ifası nedeniyle faturanın düzenlenmesinden sonra, teslim edilen malların iade edilmesi, sözleşmede öngörülen şartlara uygun olmaması, vade farkı, kur farkı, fiyat farkı gibi nedenlerle işlem bedelinde sonradan bir değişiklik meydana gelmesi halinde alıcı ve satıcıların buna uygun düzeltme işlemlerini yapmaları gerekmektedir.

Satış iadesi durumunda alıcı tarafından bir iade faturası düzenlenerek faturada, iade edilen malın bedeli üzerinden asıl işlem tarihindeki oran esas alınarak KDV hesaplanacaktır.

Böylece iade faturasında gösterilen KDV satıcılar tarafından indirilecek KDV, alıcılar tarafından ise hesaplanan KDV olarak beyan edilerek gerekli düzeltme yapılmış olacaktır.

Diğer bir deyişle satıcılar daha önce hesapladıkları KDV’yi bu defa indirilecek KDV, alıcılar ise indirim konusu yaptıkları KDV’yi hesaplanan KDV olarak dikkate alacaklardır.

Mal iadeleri alıcı tarafından satıcıya iade faturası düzenlenerek yapılır. İade faturasında hesaplanan KDV, esas işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmının iade konusu mala isabet eden tutarıdır. Bu vergi, alıcı tarafından 1 No.lu KDV beyannamesinde hesaplanan KDV, satıcı tarafından da indirilecek KDV olarak beyan edilecektir.

Tevkifata tabi tutulan KDV, alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödendiğinden, hem de indirim konusu yapıldığı için tevkif edilen vergi tutarıyla ilgili olarak düzeltme işlemi yapılmayacaktır.

Örnek: (A) firması (B)’ ye 50.000 TL karşılığında %8 oranında KDV’ye tabi mal teslim etmiş, hesaplanan (50.000 x 0,08 =) 4.000 TL KDV’nin (4.000 x 0,10 =) 400 TL’lik kısmı satıcı (A)’ ya ödenmiş ve satıcı tarafından beyan edilmiş, (4.000 x 0,90 =) 3.600 TL’lik kısmı ise alıcı (B) tarafından tevkifata tabi tutulmuş ve 2 nolu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilmiştir.

İşleme ilişkin fatura (B) tarafından yasal kayıtlara alınmıştır. (B), (A)’ya ödediği 400 TL ile sorumlu sıfatıyla beyan ettiği 3.600 TL’yi 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapmıştır.

Söz konusu malın (1/5)i (A)’ya iade edilmiştir. Bu durumda (B), (A)’dan 10.080 TL geri alacak, mal iadesinin gerçekleştiği dönemde, 80 TL’yi 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir. (A) ise, aynı dönemde 80 TL’yi l No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.