English

7143 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNUNDA ÖDEME SÜRESİ TEKRAR UZATILDI

Sirküler No: 2471

28.12.2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna geçici 2 nci madde eklenmiştir.

Bu Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek bu Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlandırılır. 

Bu Kanunun Diğer Hükümler başlıklı 10 uncu maddesinin on üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere bu Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası olan, kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan alacaklardan Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip olunan amme alacakları ile 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında, kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumuna ait tahakkuk eden sigorta primlerinin  vadesinde ödenmemesi nedeniyle ihlal etmiş olan borçluların  ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar  ödemeleri ya da bu süre içinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi hâlinde bu borçlular da bu Kanun hükümlerinden yararlandırılır.

Bu Kanunun İnceleme ve tarhiyat safhasındaki işlemler başlıklı 4 üncü maddesinin onuncu fıkrası hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu hâlde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanun hükümlerini ihlal eden borçluların ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar belirtilen süre ve şekilde, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise bu Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri hâlinde kesilmesi gereken cezalar ile tahakkuk eden alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

Bu Kanunun Matrah ve vergi artırımı başlıklı 5 inci maddesi hükümlerine göre matrah ve/veya vergi artırımında bulunduğu hâlde tahakkuk eden vergileri süresinde ödemeyerek maddeden yararlanma hakkını kaybetmiş olanlar, ihlale neden olan tutarları 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise bu Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri hâlinde bu madde hükümlerinden yararlandırılır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.