English

ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİ YÖNETMELİĞİNDEKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2477

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27.12.2018 tarih ve 30638 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bu Yönetmelik ile  01.01.2017 tarihli ve 2017/9721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikte yapılan önemli değişiklikler aşağıdadır.

Yönetmeliğin MADDE 6-‘sı ile aynı Yönetmeliğin 6.ıncı maddesinden sonra gelmek üzere eklenen 6/A maddesi ile getirilen hususlar aşağıdadır.

1) 1/1/2019 tarihinden sonra faaliyete başlayan işverenlere bağlı toplam çalışan sayısının beş veya üzerinde olması halinde bu çalışanlar, en geç müteakip takvim yılının başından itibaren yapılacak ilk ücret ödemesinden işveren tarafından kesilerek emeklilik şirketine aktarılan katkı payının, emeklilik şirketine nakden intikal etmesi ile emeklilik planına dahil edilecektir.

2) 1/1/2019 tarihinden önce faaliyete başlamış olup çalışan sayısı, bu tarihten sonra ilk kez beş veya üzerine çıkan işverenlere bağlı çalışanlar, en geç müteakip takvim yılının başından itibaren yapılacak ilk ücret ödemesinden işveren tarafından kesilerek emeklilik şirketine aktanlan katkı payının, emeklilik şirketine nakden intikal etmesi ile emeklilik planına dahil edilecektir.

Çalışanların emeklilik planına yeniden dahil edilmesi. 

MADDE 8/C- “(1) Daha önce işverenleri tarafından bu Yönetmelik kapsamında emeklilik planına dahil edilmiş ancak cayma veya ayrılma hakkını kullanmış olan çalışanlar, Bakanlığın belirleyeceği esaslar dahilinde 3 yıl içinde bir defalığına otomatik olarak emeklilik planına tekrar dahil edilir. Bakanlık bu süreyi 1 yıla kadar azaltmaya ve 5 yıla kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü getirilmiştir.

Hüküm gereğince; daha önce işverenleri tarafından emeklilik planına dahil edilmiş ancak cayma veya ayrılma hakkını kullanmış olan çalışanlar, Bakanlığın belirleyeceği esaslar dahilinde 3 yıl içinde bir defalığına otomatik olarak emeklilik planına tekrar dahil edileceklerdir. 

Yönetmeliğe http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181227-4.pdf  linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

01.01.2019 tarihinden önce 4 ve altında çalışanı olan, 2019 yılında faaliyete yeni başlayan, çalışan sayıları 5 ve üzerinde olan/olacak işveren veya yetkililerinin yukarıdaki hususlara dikkat etmelerini önemle hatırlatırız.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.