English

YATIRIM TEŞVİK BELGE KAPSAMINDA YAPILAN TESLİMDEN SONRA İNTİKAL EDEN GİDER FATURASI

Sirküler No: 2538

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığının 23.02.2017 tarih ve 76464994-130[KDV.2015.157]-15901 sayılı özelgesinde;

Şirketin Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu faaliyetine yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere yapmış olduğunuz projelerden dolayı KDV iadesi talebinde bulunulduğu, istisna kapsamında kurulan sisteme ait fatura düzenlenme tarihinden sonra şirkete intikal eden gider faturalarında yer alan KDV’nin iadesinin talep edilip edilemeyeceği konusunda görüş istenmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri KDV’ den istisna olup, yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV, talep edilmesi halinde bu işlemleri yapanlara iade olunur.

KDV Genel Uygulama Tebliğin “II/B-5.1.” Bölümünde, teşvik belgesi eki listelerde yer alan ve teşvik belgesi sahibi mükellefe bir bütün halinde teslimine teknik olarak imkân olmadığı için yatırım mahallinde kurulumu, montajı gerçekleştirilen makine-teçhizatın istisna kapsamında olduğu, bu uygulamada, bizzat teslimi yapan mükellef tarafından yatırım mahallindeki kurulum ve montaj işlerinin, teslimden ayrı olarak fiyatlandırılmadığı sürece hizmet olarak değerlendirilip istisna dışında tutulmayacağı, istisnanın kurulum ve montaj dahil toplam bedele uygulanacağı belirtilmiştir.

İstisna kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak daha sonra ortaya çıkan gider faturalarına yönelik yüklenilen KDV’nin YMM tasdik raporu ile talep edilmesi halinde, yüklenimin teslime ait olduğunun açıklanması, iadenin mahsuben veya teminat karşılığı talep edilmesi durumunda istenilecek izahatın vergi dairesince yeterli görülmesi halinde mümkün olacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.