English

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ. (23 SERİ NO’LU GENEL TEBLİĞ)

Sirküler No: 2539

15/02/2019 tarih ve 30687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle;

-Uygulama tebliğinin ilgili bölümlerinde yer alan indirilecek KDV’nin “Takvim yılı” olarak ibareleri “Takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla” indirim konusu yapılabileceği şeklinde değiştirilmiştir.

-İhraç kayıtlı teslimlerde iade başlıklı (Ⅱ/A-8.13) bölümünün ilk paragrafında “Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgisine ilişkin kayıt bulunmaması halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı” olarak değiştirilmiştir.

-Tebliğin (Ⅱ/F) Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar Bölümünde yer alan (3065 sayılı KDV Kanunu’nun 17/2 inci maddesi olan Sosyal amaç taşıyan istisnalar başlıklı bölümünde yer alan (b),(c),(d) fıkraları ile (17/4-ı),(17/4-ö) diğer istisnalar başlıklı maddesinin) bölümün uygulanmasına yönelik olarak  ilave “01.01.2019 tarihinden itibaren bu istisna kapsamında yapılan işlemlere ilişkin yüklenilen KDV indirilebilir, ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV iade edilmez. ” Paragrafı eklenmiştir.

-Tebliğin (Ⅱ/F-4.14) Diğer istisnalar bölümde yer alan (3065 sayılı KDV Kanunu’nun 17/4-o maddesi) bölümüne ilave olarak” vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanmasına ilişkin yüklenilen KDV indirim konusu yapılamaz.” Paragrafı eklenmiştir.

-Tebliğin (Ⅱ/F-4.14) Diğer istisnalar bölümünde yer alan (3065 sayılı KDV Kanunu’nun 17/4-ö maddesi) bölümüne ilave olarak “ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için 01.01.2019 tarihinden itibaren verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetlerine ilişkin yüklenilen KDV indirilebilir, ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV iade edilmez.” Paragrafı eklenmiştir.

-Tebliğin (Ⅱ/G-2.) Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ve İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde verilen teslim ve hizmetler başlıklı (3065 sayılı Kanunun geçici 20/1 maddesi) bölümün yedinci paragrafı “01.01.2019 tarihinden itibaren bu istisna kapsamında yapılan işlemlere ilişkin yüklenilen KDV indirilebilir, ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV iade edilemez” şeklinde değiştirilmiştir.

-Tebliğin (Ⅲ/B-3) İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması bölümünün üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere “Mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin  beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan diğer belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil)  vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur.” Paragraf eklenmiştir.

-Tebliğin (Ⅲ/C-1) vergi indirimi başlıklı bölümüne eklenen paragraflar ile; 7104 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle,3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklikle 01.01.2019 tarihinden itibaren indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vukuu bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir.

2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili defterlere kaydedilmesi halinde bu belgelerde gösterilen KDV tutarı indirim konusu yapılabilecektir.

-Yine aynı Tebliğin (Ⅲ/C-1) bölümüne Kanunun vergi indirimi başlıklı 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle,” Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilir. (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır.)” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre 01.01.2019 tarihinden itibaren 213 Sayılı VUK’nun 322 maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün kılınmıştır.

-Katma Değer Vergisi Kanunu’nun İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi başlıklı 30/e  maddesinde, Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen katma değer vergisinin indirimi mümkün olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde satıcı tarafından indirim konusu yapılabilecektir.

-Tebliğin (Ⅲ/C-3) İstisna edilmiş işlemlerde indirim başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde Kanunun 11,13,14,15 inci maddeleri ile (17/4-s) maddesi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’nin işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla iade edilebileceği “ belirtilmiştir.

Buna göre, iade talebinde bulunacak mükelleflerin istisnaya tabi işlemlerin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir. YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılı sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur.

-Tebliğin (Ⅳ/A) KDV İadesinde Ortak Hususlar, İade Tutarının Hesabı ve İadeye Dayanak İşlem ve Belgeler başlıklı bölüm sonuna aşağıdaki bölüm eklenmiştir. 2019 ve izleyen yılların  vergilendirme dönemlerine ilişkin işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde bu sürelere uyulur.

-3065 sayılı Kanunun (29/2) maddesine göre mükelleflerin indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade taleplerini en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın  Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin beyannamelerin herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar iade talep dilekçesi ile birlikte diğer belgelerle(teminat ile talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurulması gerekmektedir. Bu sürenin dolmasından sonra geçmiş dönemler için düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir.

YMM KDV iadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM raporunun indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur.

-Tam istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin iade talebinde bulunacak mükelleflerin, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar ilgili dönem beyannamesinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde iade talep dilekçesiyle birlikte diğer belgelerin (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurulması gerekmektedir. 

YMM KDV iadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM raporunun istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. 

-Kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ilişkin iade talebinde bulunacak mükelleflerin, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde iadeye konu KDV alanında beyan etmeleri ve en geç bu süre içinde iade talep dilekçesiyle birlikte diğer belgelerin (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairesine başvurulması gerekmektedir.

YMM KDV iadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM raporunun, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. 

Yürürlülük tarihi: 15.02.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.