English

MENKUL SERMAYE İRADI SAYILAN GELİRLER VE BEYAN DURUMLARI

Sirküler No: 2560

Aşağıda yazılı gelirler Gelir Vergisi Kanunu’nda Menkul Sermaye İradı olarak sayılmaktadır.

2018 yılında elde edilen gelirlerin beyannameye dahil edilip edilememe durumları belirtilmiştir.

A)-Beyan edilmesi gereken gelirler:

 • Her türlü hisse senetlerinin kâr payları (temettü gelirleri),
 • İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited Şirket ortaklarının, iş ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin kâr payları ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar),
 • Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kâr payları,

(Elde edilen kar payının brüt tutarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar 34.000 TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecektir.)

 • 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen her türlü tahvil ve Hazine bonosu faiz gelirleri, (dövize, altına veya başka bir değere endeksli)
 • Eurobond faiz gelir,

(Faiz gelirinin toplam tutarı 34.000TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecektir.)

B)- 1.800.-TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecek olan gelirler:

 • Her türlü alacak faizleri,
 • İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar (eşya, mal vb.),
 • 01.01.2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilen hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller,
 • Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,
 • Kıyı bankacılığından elde edilen faiz gelirleri,
 • Yurt dışından elde edilen faiz, repo, kar payı gelirleri,

(2018 yılında elde edilen alacak faizlerinin tutarı 1.800.-TL’yi aştığı takdirde tamamı beyan edilecektir.)

C)- GVK’nun geçici 67 nci maddesi uyarınca vergi kesintisine tabi tutulduğundan beyan edilmeyecek olan gelirler:

 • 01.01.2006 tarihinden itibaren Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile diğer her türlü tahvil ve bono faizleri (Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler dahil olmak üzere),
 • Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları ile kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları ve özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları (Menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kâr payları dahil),
 • Mevduat faizleri,
 • Repo gelirleri,

(Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67nci maddesi uyarınca vergi kesintisine tutulmuş olduğundan tutarına bakılmaksızın beyan edilmeyecektir.)

D)- Tutarına bakılmaksızın beyan edilmeyecek olan gelirler:

 • Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ayrılmalar nedeniyle yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,
 • Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları,

(Tutarına bakılmaksızın beyan edilmeyecektir.)

E)- İstisna olduğundan beyan edilmeyecek olan gelirler:

 • Kurumlar vergisi mükelleflerince 31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde edilen kar payları,

(İstisna olduğundan beyan edilmeyecektir.)

Yukarıda yazılı iratlar, bunları elde eden sermaye sahibinin ticari faaliyetine bağlı bulunduğu takdirde, ticari kazancın tespitinde nazara alınır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.