English

TAHSİL İMKÂNI KALMAYAN ALACAKLARA AİT KDV İNDİRİMİ HUSUSU

Sirküler No: 2561

Zarar yazılan alacaklarda KDV indirimi: 

7104 sayılı Kanun ile, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesine 4 üncü fıkra eklenmiştir. Yapılan düzenlemeyle; Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilir (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır.) hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline artık imkan kalmayan alacaklar değersiz alacak olarak nitelendirilir.

Yapılan düzenlemenin yürürlülük tarihi olan 01.01.2019 tarihinden itibaren, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde KDV indirim konusu yapılabilir, değersiz alacak tutarı ise gider olarak dikkate alınır.

Şüpheli alacaklarda uygulama:

Vergi mevzuatı açısından ticari kazancın tespitinde dönemsellik ve tahakkuk ilkesi benimsenmiştir.

Firmalar, mal ve hizmet satışını gerçekleştirdikleri anda satış tutarını hasılat olarak kaydetmektedirler.

Ancak, alacaklarını zamanında tahsil edemedikleri veya tahsil edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda bu tutarlar üzerinden vergi ödemek zorunda kalmaktadırlar.

Bu durumda mali tablolarının gerçek durumunu göstermesini sağlamak amacıyla, şüpheli alacak karşılığı ayrılması, Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Söz konusu maddede yer alan şartların gerçekleşmesi ile birlikte, dönem kayıtlarına girmiş olması ve beyannamede beyan edilmesi koşuluyla KDV dahil tutar için karşılık ayrılabileceği mümkün kılınmıştır.

Değersiz/şüpheli alacaklarda tahsilatı:

Değersiz hale gelen alacaklar ile şüpheli alacakların sonradan tahsil edilmesi durumunda KDV tutarının hesaplanan KDV olarak dikkate alınması gerekecektir.

Değersiz/şüpheli alacağın borçlusu:

Satıcı tarafından hesaplanan ve beyan edilen KDV, alacağın zarar yazıldığı dönemde indirim konusu yapılan ve Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından satıcıya ödenmeyen mal ve hizmete ait KDV ‘nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.