English

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA SAYILAN YÜKÜMLÜLERİN DEFTER, BELGE VE KAYITLARINI SAKLAMA SÜRELERİ

Sirküler No: 2563

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına yönelik olarak 09.01.2008 tarih ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile bu kapsama giren yükümlüler ile yükümlülüklerin iş ve işlemlerine ilişkin belgelerin muhafaza ve ibrazına ait süreler hakkında düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu düzenleme ile; 5549 sayılı Kanunun uygulanmasında aşağıda sıralanan yükümlüler ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimler olarak sayılmışlardır.

Aşağıda sayılan;

-Bankalar.

-Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar.

-Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler.

-Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman ve faktoring   şirketleri.

-Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri.

-Yatırım fonu yöneticileri.

-Yatırım ortaklıkları.

-Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.

-Finansal kiralama şirketleri.

-Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar.

-Saklama hizmeti ile sınırlı olmak üzere İstanbul Altın Borsası Başkanlığı.

– Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile kargo şirketleri.

-Varlık yönetim şirketleri.

– Kıymetli maden, taş veya mücevher alım satımı yapanlar.

– Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basma faaliyeti ile sınırlı olmak üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü.

-Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları.

-Ticaret amacıyla taşınmaz alım satımıyla uğraşanlar ile bu işlemlere aracılık edenler.

-İş makineleri dâhil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım satımı ile uğraşanlar.

-Tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar.

-Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dâhil talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösterenler.

-Spor kulüpleri.

-Noterler.

-Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki işlerden taşınmaz alım satımı, şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar.

-Şirket, vakıf ve dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi gibi işlerle sınırlı olmak üzere, bir işverene bağlı olmaksızın çalışan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler.

Yukarıda belirtilen yükümlüler her türlü ortamdaki, yükümlülüklerine ve işlemlerine ilişkin belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları ise son kayıt tarihinden; kimlik tespitine ilişkin belge ve kayıtları son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süre ile muhafaza etmek ve istenmesi halinde yetkililere ibraz etmek zorundadır. Yükümlü nezdindeki hesaplarla ilgili kimlik tespitine ilişkin belgelerin muhafaza süresinin başlangıç tarihi hesabın kapatıldığı tarihtir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığa yapılan şüpheli işlem bildirimine veya uyum görevlisine yapılan dâhili bildirimlere yönelik belge ve kayıtlar, bildirime ek yapılan belgeler, uyum görevlilerince bildirimde bulunmama kararı verilen şüpheli işlemlere ilişkin yazılı gerekçeler, muhafaza ve ibraz yükümlülüğü kapsamındadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.