English

HOLDİNG ŞİRKETİN GRUP ŞİRKETİNE OLAN BORCUNA KARŞILIK İŞTİRAK HİSSESİNİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN İSTİSNA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEMESİ HUSUSU

Sirküler No: 2601

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğünün 07.01.2019 tarih ve 64597866-125[5/1-e]-E.360 sayılı özelgesinde;

Şirketin aktifinde kayıtlı olan grup şirketlerine ait iştirak hisselerinin … A.Ş.’ye borcu karşılığında satılması halinde elde edilecek kazancın 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca istisnadan yararlanıp yararlanamayacağı konusunda istenilen görüşe;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun istisnaları düzenleyen 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmının kurumlar vergisinden müstesna olduğu

Konu ile ilgili olarak 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.6. Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnası” başlıklı bölümünde iştirak hisseleri satış kazancı istisnası ile ilgili ayrıntılı açıklamalara yer verilmiş olup anılan Tebliğde;

“…

Açıklamalarına yer verilmiştir.

Şirketin aktifinde yer alan iştirak hisselerinin, %100 hissesine sahip olduğu grup şirketin … A.Ş.’ye olan borcu karşılığında bu şirkete satılması durumunda, aktifinde yer alan iştirak hisseleri adı geçen grup şirketinde yine iştirak hissesi olarak var olacağından ve söz konusu iştirak hisselerine … A.Ş. aracılığıyla dolaylı olarak sahip olmaya devam edeceğinden, bahse konu satıştan elde edilecek kazançla ilgili olarak Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde düzenlenen istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Şeklinde cevap verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.