English

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Sirküler No: 2626

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık ve Finans Kuruluşlar Genel Müdürlüğü Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü 02.05.2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesindeki maddelerde yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. 

Döviz Kredilerine İlişkin Ortak Hükümler Bölümünün Risk Merkezine bildirim yapılması başlıklı 17 nci maddesine altıncı fıkra; “Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında kredi kullandıran veya kredi kullanımına aracılık eden banka ve finansal kuruluşlar tarafından döviz kredilerine ilişkin olarak Risk Merkezine bildirilen veriler aylık olarak kurum bazında konsolide edildikten sonra izleyen ayın beşinci gününe kadar Risk Merkezi tarafından Bakanlığa iletilir.” Eklenmiştir.

Yurt Dışından Kredi Alınması Bölümünün Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler başlıklı 21 inci maddesinin yedinci fıkrası; Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında kullanılacak kredilerde mükerrer kullanımın önlenmesi amacıyla, krediyi kullanan Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından Yatırım Teşvik Belgesi örneği üzerine banka tarafından şerh düşülmesini ve krediyi kullanan kişi tarafından imzalanarak onaylanmasını teminen daha önce aynı (YTB) kapsamında kredi kullanıp kullanmadığı, kullanılması halinde kredinin tutarı, kullanım tarihi ve bu krediye aracılık eden banka bilgileri beyan edilir. Bu beyanlar ilgili kredi dosyalarında saklanır. Her ayın beşinci gününe kadar bir önceki ayda bu kapsamda kullanılan kredilere ilişkin söz konusu bilgi ve beyanlar bankalar tarafından Risk Merkezine gönderilir. Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri kapsamında kullanılacak kredilerde mükerrer kullanımın önlenebilmesi amacıyla, aracı bankaca sözleşmelerin bu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen sayfalarına veya ilgili kamu kurum veya kuruluşundan alınan ve söz konusu sözleşmenin tutarını ve tarihini içeren ıslak imzalı onay yazılarının aslı üzerine şerh düşülür. Şeklinde değiştirilmiştir.

Yurt İçinden Kredi Alınması Bölümünün Döviz geliri olma şartı aranmayan krediler başlıklı 40 ıncı maddesinin yedinci fıkrası; Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında kullanılacak kredilerde mükerrer kullanımın önlenmesi amacıyla, krediyi kullanan Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından YTB örneği üzerine banka veya finansal kuruluş tarafından şerh düşülmesini ve krediyi kullanan kişi tarafından imzalanarak onaylanmasını teminen daha önce aynı YTB kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığı, kullanılması halinde kredinin tutarı, kullanım tarihi ve bu krediye aracılık eden banka veya finansal kuruluş bilgileri beyan edilir. Bu beyanlar ilgili kredi dosyalarında saklanır. Her ayın beşinci gününe kadar bir önceki ayda bu kapsamda kullanılan kredilere ilişkin söz konusu bilgi ve beyanlar bankalar veya finansal kuruluşlar tarafından Risk Merkezine gönderilir. Bu maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri kapsamda kullanılacak kredilerde mükerrer kullanımın önlenebilmesi amacıyla, kullandırımı yapan banka veya finansal kuruluş tarafından sözleşmenin bu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen sayfalarına veya ilgili kamu kurum veya kuruluşundan alınan ve söz konusu sözleşmenin tutarını ve tarihini içeren ıslak imzalı onay yazılarının aslı üzerine şerh düşülür. Şeklinde değiştirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.