English

AR-GE MERKEZİNDE TAM ZAMANLI ÇALIŞAN PERSONELİN HAK KAZANDIĞI İZİN DIŞINDAKİ KULLANMIŞ OLDUĞU RAPOR, MAZERET İZNİ VE ÜCRETSİZ İZİNLERİN GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİNDEN YARARLANIP YARARLANAMAYACAĞI

Sirküler No: 2630

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğünün 19.09.2018 tarih ve 17192610-125[ÖZG-17-43]-E.189585 sayılı özelgesinde;

5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezinde tam zamanlı çalışanlarınızın, hafta sonu ve genel tatiller ile ay içinde rapor, mazeret izni, ücretsiz izin gibi sürelere isabet eden ücretleri dolayısıyla gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanılıp yararlanılamayacağı hususunda görüş talep edilmiştir.

5746 sayılı Kanunun “İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları” başlıklı 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesna tutulduğu, hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretlerin de bu istisna kapsamında olduğu hüküm altına alınmıştır.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde; Gelir vergisi stopajı teşvikinin hesaplanmasında, bu kapsamdaki personelin fiilen Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ayırdıkları zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınır. Tam zamanlı olarak çalışanların hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretler de bu teşvik kapsamında değerlendirilir. Haftalık kırk beş saatin üzerindeki ve ek çalışma sürelerine ilişkin ücretler bu teşvikten faydalanamaz. Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 2429 sayılı Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretleri gelir vergisi stopaj teşvikinin uygulamasında dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

4 Seri No’lu Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği’nin “Uygulama Esasları” başlıklı 3 üncü maddesinde, “5746 sayılı Kanun kapsamında tam zamanlı olarak çalışan personelin, ay içindeki çalışmalarının tamamının Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleri ile ilgili olması halinde, hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden süreler de tam zaman eşdeğerin hesabında dikkate alınacaktır. Ancak, haftada 45 saatin üzerindeki çalışma süreleri ile ek çalışma süreleri tam zaman eşdeğerin hesabında dikkate alınmayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezinde tam zamanlı olarak çalışan personelinizin, hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri ile 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günlerine isabet eden ücretleri gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması kapsamında değerlendirilecektir.

Ancak, söz konusu personelin kullanmış olduğu rapor, mazeret izni, ücretsiz izin gibi sebepler ile çalışmadığı zamanlar içinde kalan hafta sonu tatili ve genel tatil günlerine isabet eden ücretlerinin ise gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında dikkate alınmayacağı tabiidir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.