English

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞI YAPILAN ÜRÜNLERİN LOJİSTİK FİRMASI TARAFINDAN SATICI ADINA ALICIYA TESLİM EDİLMESİ DURUMUNDA BELGE DÜZENİ.

Sirküler No: 2667

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğünün 20.11.2018 tarih ve 11395140-105[VUK1-21627]-E.1039659 sayılı özelgesinde;

Şirketinizin oluşturduğu … Lojistik Programı çerçevesinde hizmet verdiğiniz üçüncü parti satıcıların “…” internet sitesi üzerinden gerçekleştireceği satışlara konu malların alıcıya sevkinde şirketiniz adına basımı yapılan sevk irsaliyesi ile işlem yapılıp yapılamayacağı hakkında görüş talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

– 227 nci maddesinde; “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir…“,

– 230 uncu maddesinde; “Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)

Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

– 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

Hükümleri yer almaktadır.

Sevk irsaliyesi ticari mal hareketinin izlenmesi için düzenlenen bir belge olup, esas itibariyle bu belgenin malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı durumda satıcı, alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde ise alıcı tarafından düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması gerekmektedir.

Alım satıma taraf olanlar tarafından, üçüncü şahıslara talimat vermek suretiyle malın sevk ettirildiği durumlarda, alım satıma taraf olanlar yerine malın taşıma sorumluluğunu üstlenen üçüncü şahıslar tarafından sevk irsaliyesi düzenlenebilmesine imkan sağlanmıştır.

Şirketinize ait lojistik merkezinde depolama ve satış gerçekleştiğinde müşteriye teslim etme hizmetine konu ürünlerin satışını müteakiben, satışı yapan mükelleflerin talimatı/talebi üzerine lojistik merkezinden alıcılara sevkinde, şirketinizce kendi sevk irsaliyenizin düzenlenmesi/ kullanılması mümkün bulunmaktadır.

Bu durumda, sevk irsaliyesinde, ürünlerin kimin adına ve kime teslim edilmek üzere sevk edildiğini belirtir bir ibareye yer verilmesi ve söz konusu sevk irsaliyesinin şirketinizde kalan nüshasının bir örneğinin adına mal sevkiyatı yapılan mükellefe gönderilmesi gerektiği tabiidir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.