English

MALİ TATİLDE HAZİRAN 2019 AYI AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN KURUMA VERİLME SÜRESİ

Sirküler No: 2674

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı mali tatilde Haziran 2019 ayı aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi gereken süre ile ilgili hususları yeniden 16.07.2019 tarihli, 24010506-010.07.01-E.1028846 Sayılı ve Mali Tatil Konulu GENEL YAZI’sında açıklamıştır.    

Kurum yazısında (İlgi: 3/7/2019 tarihli ve 9656640 sayılı Genel Yazısı) mali tatile ilişkin süreler açıklanmıştı. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığının isteği ve ilgili Başkanlıktan alınan görüş doğrultusunda, vergi takvimine uyumlu olması ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanundan doğan hak ve yükümlülükler yönünden yeknesaklığın sağlanması bakımından ilgide kayıtlı genel yazıda belirtilen bazı hususlar aşağıda açıklandığı gibi yeniden belirlenmiştir.

Buna göre;

a-) 2019 yılı için mali tatil 2 Temmuz günü başlayacak ve 20 Temmuz (dahil) günü sona erecektir.

b-) 02 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin, mali tatili izleyen 7 nci günün sonu (27 Temmuz 2019) Cumartesi gününe rastladığından, 29 Temmuz (dahil) tarihine kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.

c-) 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 5 inci günün sonu olan 25 Temmuz (dahil) tarihine kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.

Bu itibarla, son verilme tarihi mali tatili takip eden 21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arasına rastlayan 2019 yılı Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilme süresi 25 Temmuz 2019 tarihinde sona erecektir.

Öte yandan 29/03/2019 tarihli ve 115 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca 2019/Haziran dönemine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme süresi 26.07.2019 (Cuma) günü olarak belirlenmiş olup, bu tarih mali tatile veya mali tatilin son gününü izleyen beşinci güne rastlamadığından, mezkur döneme ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilme süresinin uzaması mümkün bulunmamaktadır. 

GENEL YAZI’ya   https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/152958  linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.