English

MAHKEMELER TARAFINDAN TAKDİR EDİLEN AVUKATLIK ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİNE TABİ OLUP OLMAMASI HUSUSU

Sirküler No: 2676

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

Katma Değer Vergisi matrahının ise; teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin de malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade etmekte olduğu;

Hüküm altına alınmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin Ⅰ/B-4 bölümünde ise; Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretlerinin davayı kazananlara ödenmesi KDV’nin konusuna girmeyeceği,

Ancak bu paralardan sözleşmeleri gereği ücret karşılığı çalışanlar dışında kalan avukatlara intikal eden kısım, serbest meslek kazancı kapsamında vergiye tabi olacağı,

Avukatlar aldıkları bu para için davayı kazanana serbest meslek makbuzu düzenleyeceği ve makbuzda alınan tutar üzerinden de KDV hesaplayıp ayrıca gösterileceği açıklamalarına yer verilmiştir.

Mahkeme kararında “KDV hariç” şeklinde bir ifadenin yer almaması halinde, vekalet ücretinin KDV dâhil olduğu kabul edilir ve iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan KDV, düzenlenen serbest meslek makbuzunda gösterilmesi gerekmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilen 28.04.2004 tarih ve E:2004/12-232, K:2004/243 sayılı kararında; takip dayanağı ilamda alacaklı yararına takdir olunan avukatlık ücretine ayrıca katma değer vergisi ilave edilmesine dair bir hüküm bulunmadığından davanın reddine karar verilmiştir.

Bu nedenle;

-Mahkeme kararı ile hükmolunan vekalet ücretinin doğrudan davayı kazanana ödenmesi halinde ayrıca KDV hesaplanmaması,

-Davayı kazanan taraf avukatının ücretli olarak çalışıyor olması ve vekalet ücretinin avukata intikal ettirilmesi halinde ilgili ay ücret matrahına dahil edilerek vergilendirilmesi,

-Karşı tarafa (dava aleyhine sonuçlanan) yüklenen vekalet ücretlerinin alacaklı taraf avukatın bağımsız olarak mesleki faaliyetini sürdürmesi halinde kendisine yapılan ödeme sırasında serbest meslek makbuzu düzenlemesi ve KDV hesaplaması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.