English

YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER.

Sirküler No: 2682

7186 sayılı Kanun “GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN” 19.07.2019 tarihli, 30836 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, yurt dışı hizmet borçlanması ile ilgili önemli değişikliklere ait maddeleri aşağıdadır.

MADDE 9 – “3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “% 32’sidir.” ibaresi “%45’idir.” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.”

Maddedeki düzenleme ile; yurt dışında geçen sürelerin (çalışma/işsizlik/ev kadınlığı süreleri) sigortalılık sürelerinden sayılmasına ilişkin olarak yurt dışı borçlanma talebinde bulunanların borçlanma primi tutarları 1 Ağustos 2019 itibariyle, seçecekleri prime esas kazançlarının %32’sinden %45’ine çıkarılmıştır.   

 MADDE 10 – 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin başlığı “Süre tespiti, sigortalılığın başlangıcı ve sürelerin değerlendirilmesi” şeklinde, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yurt dışı hizmet borçlanmasına ait süreler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilir.”

 “Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması hâlinde bu süreler 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde yer alan hükümler esas alınarak Türkiye’deki sigortalılık başlangıç tarihinden, Türkiye’de sigortalılık yok ise borçlanma tutarının tamamen ödendiği tarihten geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edilir.”

Maddedeki düzenleme ile;

a-) Yurt dışı hizmet borçlanmasına ait süreler 5510/4-(b) (Bağımsız çalışanlar) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilecektir.

b-) Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması halinde bu süreler, Türkiye’deki sigortalılık başlangıç tarihinden borçlanılan süre kadar geriye götürülecektir.

c-) Türkiye’de sigortalılığı bulunmayanların yurt dışı borçlanması yapması halinde borçlanma tutarının tamamen ödendiği tarihten borçlanılan süre kadar geriye gidilecek ve sigorta başlangıç tarihi bu tarih olacaktır.

Söz konusu Kanuna http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190719M1-1.htm  linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yurt dışı borçlanması olanların 31.07.2019 tarihine kadar borçlanmalarını yaparak ödemelerini öneririz.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.