English

FİNANSMAN GİDERLERİ.

Sirküler No: 2684

İşletmelerin öz sermaye yetersizliği nedeniyle ihtiyaç duydukları finansal kaynağı, öz kaynakları dışındaki herhangi bir kaynaktan sağlamaları durumunda katlanmak zorunda oldukları finansal yük genellikle borçlanma maliyetleri veya finansman giderleri olarak karşılaşmaktadırlar.

Tek düzen hesap planına göre finansman giderleri;

İşletmenin gerek yatırım gerekse işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere yaptığı kısa veya uzun vadeli borçlanmalara (kredilere) uygulanan faiz, kur farkı, komisyon, BSMV gibi giderlerden,

Tahvil, varlığa dayalı menkul kıymet ve sair borçlanma enstrumanları karşılığında sağlanan krediler için ödenen faiz, kur farkı ve benzeri giderler,

Kredi hesaplarının dönem sonu değerlemesinde işlemiş vade karşılığı hesaplanan faizlerden varlık maliyetine eklenmemiş olanlar,

Başa başın altında ihraç edilen menkul kıymetlerin iskonto bedellerinden oluşmaktadır.

Vergi kanunları açısından en başta gelen ve aranılan husus ise finansman giderlerinin kazançtan indirilebilmesi için bu giderlerin yapıldığının belgelerle kanıtlanması gerekliliğidir.

Muhasebe açısından, finansman giderleri genel idare gideri niteliğinde olabileceği gibi, mal veya sabit değer alımlarında ya da imal edilen mallarda doğrudan maliyet unsuru olabilecektir.

Gerek bankadan gerekse grup şirketlerinden alınan krediler hammadde alışında, inşaat yapımında, oto alımında v.b. yatırımlar için harcanmışsa gider yazılmayıp, maliyete eklenmesine dikkat edilmelidir.

Ticari kazancın tespitinde indirilebilecek giderler Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesinde düzenlenmiştir. Kurumlar Vergisi yönünden şirketlerin safi kurum kazançların ulaşılabilmesinde Gelir Vergisi Kanunu’nda ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda indirilecek giderler sayılmış olmakla birlikte finansman gideri açık olarak belirtilmemiştir.

Bankalarca tahsil edilen faiz haricindeki komisyon bedeli, havale ile kart işlem masrafları gibi giderler finansman gideri değildir. Bu sebeple finansman gideri yerine genel yönetim giderleri hesabına yazılması gerektiğini önemle tavsiye ederiz. Hiç kredi kullanmayan bir firmanın finansman giderleri hesabındaki kayıtlar Tek Düzen Hesap Planına uyulmaması sebebiyle usulsüzlük cezasına sebep olmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.